09-05-2021

Διαγωνισμός “Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας” – Ξεκίνησε η υλοποίηση των προτάσεων που διακρίθηκαν

Στο μονοπάτι για την υλοποίησή τους βρίσκονται πλέον οι συνολικά δεκατρείς προτάσεις που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας», για την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι ερευνητικοί φορείς, που κατέθεσαν τις προτάσεις, έχουν πλέον πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και σε εξειδικευμένα και μη ευρέως διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία που προσφέρει το ΕΔΕΤ.

Ο διαγωνισμός είχε μεγάλη απήχηση στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, που ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν συνολικά 24 εξειδικευμένες προτάσεις, οι οποίες είχαν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ τους, στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις, όπου οι προτάσεις προέκυψαν από τη συνεργασία μεταξύ φορέων.

Ο διαγωνισμός περιείχε 4 διακριτές ενότητες και οι 4 προτάσεις που διακρίθηκαν, για κάθε μία από αυτές, ξεχώρισαν για την εξαιρετική τεκμηρίωση και την αναμενόμενη ευρεία απήχηση των αποτελεσμάτων τους. Για τις συγκεκριμένες αυτές προτάσεις, η ΕΔΕΤ Α.Ε. πρόκειται να παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση της δαπάνης παρουσίασης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση κάθε πρότασης για ένα μέλος της εκάστοτε ομάδας σε διεθνή επιστημονική/τεχνολογική συνάντηση.

Μέσω της χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. επιτυγχάνεται η άμεση πρόσβαση, η διάθεση και αποστολή πειραματικών, ψηφιακών δεδομένων σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, η εκτέλεση συνεργατικών πειραμάτων μεταξύ απομακρυσμένων ομάδων, η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος (cloud) χωρίς αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση πόρων και χωρίς την επιβάρυνση της διαχείρισης των εμπλεκόμενων διακομιστών.

Επιπλέον, παρέχεται πρόσβαση σε βιβλιοθήκες δεδομένων και η δυνατότητα διαμόρφωσης πειραματικών ψηφιακών υποδομών για την εκτέλεση περαμάτων και δοκιμών νέων τεχνολογιών, καθώς και η σύγκριση αλλά και η αντιπαραβολή αποτελεσμάτων έρευνας με δεδομένα άλλων πειραμάτων ίδιου αντικειμένου, σε πραγματικό χρόνο.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», η οποία υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ