17-05-2021

Περνάει στη ΓΓΑ το αθλητικό κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού στον δήμο Αχαρνών

Πρόκειται για ένα αναξιοποίητο για πολλά χρόνια αθλητικό χώρο με πολλές εγκαταστάσεις - Τι είπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης

Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς το συγκεκριμένο κέντρο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περάσει από τον… ΟΑΕΔ στην οριστική κυριότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Πρόκειται για ένα αναξιοποίητο για πολλά χρόνια αθλητικό κέντρο, με τα δύο κλειστά γυμναστήρια, γήπεδο στίβου, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, γήπεδα τένις και τον εκτενή περιβάλλοντα χώρο, συνολικής επιφάνειας 90 στρεμμάτων…

Ο κ. Αυγενάκης περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνεχάρη τα τρία σωματεία (Φοίβος, Δίας, Αθηνά) για τη φροντίδα, τη συντήρηση και τη φύλαξη των κλειστών γυμναστηρίων όλα αυτά τα χρόνια και διαπιστώθηκαν οι τεράστιες δυνατότητες αθλητικής αναβάθμισης που υπάρχουν, τόσο στις υφιστάμενες υποδομές όσο και στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων.

Ο Υφυπουργός συζήτησε με τον δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τους εκπροσώπους τοπικών και αθλητικών φορέων της περιοχής για τις δυνατότητες ανάπτυξης του αθλητικού κέντρου προς όφελος των δημοτών.

Διαβεβαίωσε, μάλιστα, τις διοικήσεις των σωματείων, ότι σύντομα θα διεξαχθεί νέα συνάντηση, στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, για να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να χαραχθεί το πλάνο αξιοποίησης του αθλητικού κέντρου.

Από την πλευρά του, ο κ. Βρεττός χαρακτήρισε «στολίδι» για τις Αχαρνές το Ολυμπιακό Χωριό, εξέφρασε το ενδιαφέρον ενεργούς συμμετοχής του δήμου στην αξιοποίηση του αθλητικού κέντρου και εξήρε τα ειδικά μέτρα της ΓΓΑ για τον αθλητισμό.

Óôçí êáôÜëçøç ÷þñïõ åêäçëþóåùí óôï Ïëõìðéáêü ÷ùñéü áðü ôïõò êáôïßêïõò ðáñåõñÝèçêå ÷èåò 29/10/10 ôï áðüãåõìá ï õðïøÞöéïò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Êþóôáò ÄéÜêïò óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí õðïøÞöéï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò Êùíóôáíôßíï ËÜóêáñç êáé ôïõò õðïøÞöéïõò Ðåñéöåñåéáêïýò Óõìâïýëïõò Ìáñßá ÊáëáíôæÞ êáé ÓôáìÜôç Ìðïõíôïýñç.
Ç êáôÜëçøç ôïõ ìåãÜëïõ ÷þñïõ åêäçëþóåùí ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí åßóïäï ôïõ Ïëõìðéáêïý ÷ùñéïý Ýãéíå áðü ôïõò êáôïßêïõò, ðñùôïóôáôïýíôïò ôïõ Óõëëüãïõ ôïõò, åðåéäÞ óôïõò 10.000 êáôïßêïõò äåí Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß êáíÝíáò ÷þñïò óõãêåíôñþóåùí åßôå ãéá åêäçëþóåéò, åßôå ãéá ÊÁÐÇ, åßôå ãéá êáöåíåßï. (EUROKINISSI // ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÊÙÓÔÁ ÄÉÁÊÏÕ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ