Μια χρυσή αλυσίδα με ασύμμετρες αποστάσεις μεταξύ των τριών χαντρών της, η απουσία άλλων ταφών στη γύρω περιοχή και η ύπαρξη οστράκων κάτω από τον σκελετό που θα βοηθήσουν στην ακρίβεια της χρονολόγησής του, ήταν μερικές από τις πληροφορίες που έδωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης το ζεύγος των Αμερικανών αρχαιολόγων, Jack L. Davis και Sharon R. Stoker, ως προς τα πρόσφατα ευρήματα της Πύλου.

Στην ενημέρωση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αριστείδη Μπαλτά, που έγινε παρουσία δημοσιογράφων, παραβρέθηκαν επίσης η Γ.Γ. του υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και η έφορος Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Ευαγγελία Μηλίτση.

«Ευχαριστούμε που ήρθατε σε μια προσπάθεια να «πρωτοτυπήσουμε» ως υπουργείο», δήλωσε ο κ. Μπαλτάς απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι «θέλουμε να κάνουμε ένα είδος ανοιχτής συζήτησης με τους συναδέλφους, έτσι ώστε το ελληνικό κοινό να καταλάβει κάποια βασικά πράγματα για το τι σημαίνει αρχαιολογία στην Ελλάδα, και να αποφύγουμε μια διαδικασία όπου γίνεται εκμετάλλευση των αρχαιολογικών ευρημάτων για να δοξαστεί το υπουργείο, ο υπουργός, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα αορίστως».

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «μια νέα μορφή επικοινωνίας» που μπορεί ενδεχομένως κάποτε να γίνεται πιο συστηματικά στην τηλεόραση, «με χαμηλούς τόνους, παιδαγωγικά για το ευρύ κοινό και επιστημονικά στο μέτρο του δυνατού που μπορεί να αντέξει μια δημόσια συζήτηση σαν αυτή».

Ως προς τα ευρήματα, ο κ. Davis ανέφερε ότι πρόκειται για τάφο άνδρα πολεμιστή, μεταξύ 30 με 35 ετών, για τον οποίο όμως δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. «Πρέπει να ήταν πολεμιστής, μπορεί να ήταν ιερέας. Στην αρχαιότητα, ο ίδιος άνθρωπος μπορούσε να γίνει πολεμιστής, να είναι βασιλέας ή ιερέας, εξαρτάται από την εποχή και από τον ρόλο που είχε, μήνα με μήνα. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μοναδικό ρόλο στον άνδρα του τάφου», επισήμανε. «Γίνεται σύγκριση με παλαιότερα ευρήματα που θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση αποριών του παρελθόντος. Είναι ένας πολύ πλούσιος αδιατάρακτος τάφος, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως οι τάφοι που βρίσκονται είναι συλημένοι. Δεν υπάρχει ανακομιδή κι αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ερευνηθούν τα ευρήματα επί τόπου», τόνισαν οι ανασκαφείς, καθώς και η Γ.Γ. του υπουργείου Πολιτισμού.

Τα ευρήματα αναμένεται να εκτεθούν σε ειδικές προθήκες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, ενώ οι σχετικές μελέτες, όπως ενημέρωσε η κ. Μηλίτση, θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος Δεκεμβρίου.

Ο τάφος της Πύλου, που βρέθηκε κοντά στον Ανάκτορο και χρονολογείται περίπου το 1500 π.Χ., αποτελεί την πιο εντυπωσιακή περίπτωση επίδειξης προϊστορικού πλούτου σε ταφικά μνημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας που έχει έρθει στο φως τα τελευταία εξήντα πέντε χρόνια, όπως ενημέρωσε εξαρχής το υπουργείο. Τα ευρήματα του είναι εντυπωσιακά, είτε πρόκειται για χρυσά αντικείμενα, όπως τα τέσσερα σφραγιστικά δαχτυλίδια και η αλυσίδα μήκους 0,76 μ., τα άκρα της οποίας καταλήγουν σε φύλλα κισσού, είτε για χάλκινα, όπως το επίμηκες ξίφος με την ελεφαντοστέινη λαβή, που είναι επικαλυμμένη με χρυσό, είτε για σφραγιδόλιθους, όπως οι 50 με τα περίτεχνα εγχάρακτα σχέδια μινωικής τεχνοτροπίας, είτε για πολύτιμους λίθους, όπως οι 1.000 ψήφοι.

Οι ανασκαφείς είναι από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι που βρίσκεται στο Οχάιο των ΗΠΑ, το ανασκαφικό πρόγραμμα του οποίου διεξήχθη από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, κατόπιν άδειας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όλες οι εργασίες διενεργήθηκαν υπό την άμεση εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 45 αρχαιολόγοι, εξειδικευμένοι επιστήμονες και φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων από πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé áíáóêáöÝò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý êáé åéêïíßæåé åõñÞìáôá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò óôçí Ðýëï. Ìéá óðïõäáßá áíáêÜëõøç Ýöåñå óôï öùò ç óêáðÜíç ôïõ Jack L. Davis êáé ôçò Sharon R. Stocker, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Cincinnati, óôçí Ðåëïðüííçóï. Áóýëçôïò, ðëïýóéá êôåñéóìÝíïò, ëáêêïåéäÞò ôÜöïò áíáêáëýöèçêå ôï êáëïêáßñé áðü äéåèíÞ ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí, ðëçóßïí ôïõ ìõêçíáúêïý áíáêôüñïõ ôïõ ÍÝóôïñïò, óôïí ¢íù Åãêëéáíü, óôç ×þñá ôïõ ÄÞìïõ Ðýëïõ-ÍÝóôïñïò. Ï ôÜöïò, ï ïðïßïò áíÞêå óå ðïëåìéóôÞ, ÷ñïíïëïãåßôáé ðåñßðïõ ôï 1500 ð. ×. (ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉ ðåñßïäïò) êáé áðïôåëåß ôçí ðéï åíôõðùóéáêÞ ðåñßðôùóç åðßäåéîçò ðñïúóôïñéêïý ðëïýôïõ óå ôáöéêÜ ìíçìåßá ôçò ÇðåéñùôéêÞò ÅëëÜäáò, ðïõ Ý÷åé Ýñèåé óôï öùò ôá ôåëåõôáßá åîÞíôá ðÝíôå ÷ñüíéá. Äßðëá óôïí ðïëåìéóôÞ åß÷áí åíáðïôåèåß: ÷Üëêéíï óðáèß ìå åðé÷ñõóùìÝíç åëåöáíôïóôÝéíç ëáâÞ, ÷ñõóÜ óöñáãéóôéêÜ äáêôõëßäéá êáé êýðåëëá, óðÜíéá ÷ñõóÞ áëõóßäá, áóçìÝíéá êýðåëëá -ïñéóìÝíá ìå ÷ñõóÜ ÷åßëç-, ÷Üëêéíá áããåßá êáé êýðåëëá, ÷Üëêéíïò áìöïñÝáò, ÷Üëêéíåò ðñü÷ïé, êáèþò êáé ÷Üëêéíåò ëåêáíßäåò, ðåñéóóüôåñïé áðü ðåíÞíôá óöñáãéäüëéèïé ôåìÜ÷éá åëåöáíôïóôïý ìå åã÷Üñáêôåò ðáñáóôÜóåéò êáé ðåñéóóüôåñåò áðü ÷ßëéåò (1000) øÞöïõò áðü ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá áíôéêåßìåíá åßíáé Ýñãá ìéíùéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ/STR

SHARE


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας