Το γεύμα που παρέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, με αφορμή την 41η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας εξελίχθηκε, ουσιαστικά, σε άτυπο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, καθώς στο τραπέζι εκτός από το λαβράκι τέθηκαν και τα κρίσιμα ζητήματα των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους δανειστές.

Εκτός των πολιτκών ζητημάτων ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρασκήνιο της συνάντησης. Όπως, το μενού και το… ταπεράκι του Πάνου Καμμένου.

Την παράσταση, επίσης, έκλεψαν τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Σταύρου Θεοδωράκη, σχετικά με το μαύρισμα του επικεφαλής του Ποταμιού. Ο Πρωθυπουργός παρατήρησε πως ο κ. Θεοδωράκης είναι λιγάκι πιο μαυρισμένος απ’ ότι οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων, με αποτέλεσμα ν’ ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:

– Τσίπρας: Σε βλέπω μαυρισμένο…
– Θεοδωράκης: Εγώ έχω σκούτερ.
– Τσίπρας: Άρα είναι της οικοδομής το μαύρισμα.

Ακολούθησαν τα λόγια του Πάνου Καμμένου προς τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. «Αισθάνομαι καλύτερα με εσένα και υπάρχει καλύτερο επίπεδο συνεννόησης πια», τόνισε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, ρίχνοντας έτσι το… καρφί του για τον Αντώνη Σαμαρά.

Το ίδιο έκανε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, μετά την αναφορά του Πάνου Καμμένου στον σεισμό που σημειώθηκε στην Σύρο. «Στην Κάρπαθο δεν έγινε σεισμός», τόνισε ο κ. Παφίλης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπονοώντας τον σχεδιασμό για τη δημιουργία νέας ΝΑΤΟϊκής βάσης στην Κάρπαθο. «Την Κάρπαθο εμείς θα την θωρακίσουμε αλλιώς», του απάντησε είπε ο κ. Καμμένος για να απαντήσει ο Θανάσης Παφίλης: «Βέβαια, με ΝΑΤΟϊκές βάσεις».

Πριν το γεύμα και αμέσως μετά την άφιξη της Φώφης Γεννηματά, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είπε: «Έχουμε μία ωραία γυναίκα ανάμεσά μας. Ας τη βάλουμε στη μέση του καναπέ λοιπόν», μόλις είδε την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η οποία «απάντησε» με ένα χαμόγελο.

Σε ό,τι αφορά στο μενού, αυτό περιελάμβανε χταπόδι ξυδάτο ως πρώτο πιάτο με σαλάτα, λαβράκι ως κύριο και τούρτα παγωτό ως επιδόρπιο. Από το μενού δεν έλειψαν και τα φρούτα, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί και ο κ. Παυλόπουλος συνόδευσαν το γεύμα τους με λευκό κρασί. Πάντως, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος επεφύλασσε σε όλους μια… γευστική έκπληξη, καθώς έφερε από το σπίτι του αχινοσαλάτα!

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò (Ä) óõíïìéëåß ìå ôïí ÁèáíÜóéï Ðáößëç (Á), ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 41çò åðåôåßïõ ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò Äçìïêñáôßáò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðéïò Ðáõëüðïõëïò ðáñáèÝôåé ãåýìá óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ðñïò ôéìÞí ôùí Ðïëéôéêþí Áñ÷çãþí. Óôï ãåýìá ðáñáêÜèïíôáé o Ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò, ï åðéêåöáëÞò ôïõ Ðïôáìéïý Óôáýñïò ÈåïäùñÜêçò, åê ìÝñïõò ôïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò ÅëëÜäïò, ëüãù áðïõóßáò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá, ï ÁèáíÜóéïò Ðáößëçò, ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò ôïõ Êüììáôïò, ï Ðñüåäñïò ôùí ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáé ç Ðñüåäñïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óïóéáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò Öþöç ÃåííçìáôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
Ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò (Á) óõíïìéëåß ìå ôïí Ðñüåäñï ôùí ÁÍÅË êáé õðïõñãü ¢ìõíáò ÐÜíï ÊáììÝíï (Ä), ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 41çò åðåôåßïõ ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò Äçìïêñáôßáò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðéïò Ðáõëüðïõëïò ðáñáèÝôåé ãåýìá óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ðñïò ôéìÞí ôùí Ðïëéôéêþí Áñ÷çãþí. Óôï ãåýìá ðáñáêÜèïíôáé o Ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò, ï åðéêåöáëÞò ôïõ Ðïôáìéïý Óôáýñïò ÈåïäùñÜêçò, åê ìÝñïõò ôïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò ÅëëÜäïò, ëüãù áðïõóßáò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá, ï ÁèáíÜóéïò Ðáößëçò, ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò ôïõ Êüììáôïò, ï Ðñüåäñïò ôùí ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáé ç Ðñüåäñïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óïóéáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò Öþöç ÃåííçìáôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ç ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Öþöç ÃåííçìáôÜ öèÜíåé óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 41çò åðåôåßïõ ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò Äçìïêñáôßáò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðéïò Ðáõëüðïõëïò ðáñáèÝôåé ãåýìá óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ðñïò ôéìÞí ôùí Ðïëéôéêþí Áñ÷çãþí. Óôï ãåýìá ðáñáêÜèïíôáé o Ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò, ï åðéêåöáëÞò ôïõ Ðïôáìéïý Óôáýñïò ÈåïäùñÜêçò, åê ìÝñïõò ôïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò ÅëëÜäïò, ëüãù áðïõóßáò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá, ï ÁèáíÜóéïò Ðáößëçò, ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò ôïõ Êüììáôïò, ï Ðñüåäñïò ôùí ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáé ç Ðñüåäñïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óïóéáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò Öþöç ÃåííçìáôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò (Ä) õðïäÝ÷åôáé ôïí ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá (2ïò Ä) êáé ôïõò áñ÷çãïýò ôùí êïììÜôùí, ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 41çò åðåôåßïõ ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò Äçìïêñáôßáò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðéïò Ðáõëüðïõëïò ðáñáèÝôåé ãåýìá óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ðñïò ôéìÞí ôùí Ðïëéôéêþí Áñ÷çãþí. Óôï ãåýìá ðáñáêÜèïíôáé o Ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò, ï åðéêåöáëÞò ôïõ Ðïôáìéïý Óôáýñïò ÈåïäùñÜêçò, åê ìÝñïõò ôïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò ÅëëÜäïò, ëüãù áðïõóßáò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá, ï ÁèáíÜóéïò Ðáößëçò, ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò ôïõ Êüììáôïò, ï Ðñüåäñïò ôùí ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáé ç Ðñüåäñïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óïóéáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò Öþöç ÃåííçìáôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò (Á) êáé ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò (Ä) óõíïìéëïýí ìå ôïõò áñ÷çãïýò ôùí êïììÜôùí, ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò 41çò åðåôåßïõ ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò Äçìïêñáôßáò, ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðéïò Ðáõëüðïõëïò ðáñáèÝôåé ãåýìá óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ðñïò ôéìÞí ôùí Ðïëéôéêþí Áñ÷çãþí. Óôï ãåýìá ðáñáêÜèïíôáé o Ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÅõÜããåëïò ÌåúìáñÜêçò, ï åðéêåöáëÞò ôïõ Ðïôáìéïý Óôáýñïò ÈåïäùñÜêçò, åê ìÝñïõò ôïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò ÅëëÜäïò, ëüãù áðïõóßáò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá, ï ÁèáíÜóéïò Ðáößëçò, ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò ôïõ Êüììáôïò, ï Ðñüåäñïò ôùí ÁíåîáñôÞôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáé ç Ðñüåäñïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óïóéáëéóôéêïý ÊéíÞìáôïò Öþöç ÃåííçìáôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης αποχωρεί από το Προεδρικό Μέγαρο, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015. Με την ευκαιρία της 41ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος παρέθεσε γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, προς τιμήν των Πολιτικών Αρχηγών. Στο γεύμα παρακάθισαν o Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, λόγω απουσίας του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρη Κουτσούμπα, ο Αθανάσιος Παφίλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κόμματος, ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμμένος και η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος Φώφη Γεννηματά. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

SHARE


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας