Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι η σημερινή πανεργατική απεργία διαμαρτυρίας με την παρουσία χιλιάδων διαδηλωτών στο κέντρο στης Αθήνας.

ÌÝëç ôïõ ÐÁÌÅ öùíÜæïõí óõíèÞìáôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðïñåßáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2015. «Ðáñáëýåé» óÞìåñá ï äçìüóéïò êáé éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçò ÷þñáò, ëüãù ôçò åéêïóéôåôñÜùñçò ãåíéêÞò áðåñãßáò ôùí ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ åíÜíôéá óôéò åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò óôï áóöáëéóôéêü, ôç öïñïëïãßá, ôá «êüêêéíá äÜíåéá», ê.á. Äçìüóéïé õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óå óõãêïéíùíßåò, óå ÄÅÊÏ, óå åöïñßåò, ãéáôñïß, äÜóêáëïé, öáñìáêïðïéïß, ôñáðåæéêïß õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç, äéêáóôéêïß õðÜëëçëïé, ìç÷áíéêïß êáé öýëáêåò ìïõóåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí åßíáé ìåôáîý üóùí Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí áðåñãßá. Óôçí ÁèÞíá, ïé ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ äéïñãÜíùóáí óõëëáëçôÞñéï óôçí ðëáôåßá Êëáõèìþíïò, åíþ óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá Ïìïíïßáò ðñáãìáôïðïéåß ôï ÐÁÌÅ . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

ÐÁÌÅ 24ùñç ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÇ ÁÐÅÑÃÉÁ ÐÁÌÅ 24ùñç ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÇ ÁÐÅÑÃÉÁ

Με κεντρικά συνθήματα κατά των μνημονίων και των μέτρων λιτότητας, οι χιλιάδες διαδηλωτές έφτασαν έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο με δύο διαφορετικές πορείες, αυτή της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ -που είχε ως αφετηρία την πλατεία Κλαυθμώνος- και επίσης αυτή του ΠΑΜΕ που είχε νωρίτερα πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση στην πλατεία Ομόνοιας.

ÌÝëç ôïõ ÐÁÌÅ öùíÜæïõí óõíèÞìáôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðïñåßáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2015. «Ðáñáëýåé» óÞìåñá ï äçìüóéïò êáé éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçò ÷þñáò, ëüãù ôçò åéêïóéôåôñÜùñçò ãåíéêÞò áðåñãßáò ôùí ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ åíÜíôéá óôéò åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò óôï áóöáëéóôéêü, ôç öïñïëïãßá, ôá «êüêêéíá äÜíåéá», ê.á. Äçìüóéïé õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óå óõãêïéíùíßåò, óå ÄÅÊÏ, óå åöïñßåò, ãéáôñïß, äÜóêáëïé, öáñìáêïðïéïß, ôñáðåæéêïß õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç, äéêáóôéêïß õðÜëëçëïé, ìç÷áíéêïß êáé öýëáêåò ìïõóåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí åßíáé ìåôáîý üóùí Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí áðåñãßá. Óôçí ÁèÞíá, ïé ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ äéïñãÜíùóáí óõëëáëçôÞñéï óôçí ðëáôåßá Êëáõèìþíïò, åíþ óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá Ïìïíïßáò ðñáãìáôïðïéåß ôï ÐÁÌÅ . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

ÌÝëç ôïõ ÐÁÌÅ öùíÜæïõí óõíèÞìáôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðïñåßáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2015. «Ðáñáëýåé» óÞìåñá ï äçìüóéïò êáé éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçò ÷þñáò, ëüãù ôçò åéêïóéôåôñÜùñçò ãåíéêÞò áðåñãßáò ôùí ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ åíÜíôéá óôéò åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò óôï áóöáëéóôéêü, ôç öïñïëïãßá, ôá «êüêêéíá äÜíåéá», ê.á. Äçìüóéïé õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óå óõãêïéíùíßåò, óå ÄÅÊÏ, óå åöïñßåò, ãéáôñïß, äÜóêáëïé, öáñìáêïðïéïß, ôñáðåæéêïß õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç, äéêáóôéêïß õðÜëëçëïé, ìç÷áíéêïß êáé öýëáêåò ìïõóåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí åßíáé ìåôáîý üóùí Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí áðåñãßá. Óôçí ÁèÞíá, ïé ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ äéïñãÜíùóáí óõëëáëçôÞñéï óôçí ðëáôåßá Êëáõèìþíïò, åíþ óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá Ïìïíïßáò ðñáãìáôïðïéåß ôï ÐÁÌÅ . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

ÌÝëç ôïõ ÐÁÌÅ öùíÜæïõí óõíèÞìáôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðïñåßáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2015. «Ðáñáëýåé» óÞìåñá ï äçìüóéïò êáé éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçò ÷þñáò, ëüãù ôçò åéêïóéôåôñÜùñçò ãåíéêÞò áðåñãßáò ôùí ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ åíÜíôéá óôéò åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò óôï áóöáëéóôéêü, ôç öïñïëïãßá, ôá «êüêêéíá äÜíåéá», ê.á. Äçìüóéïé õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óå óõãêïéíùíßåò, óå ÄÅÊÏ, óå åöïñßåò, ãéáôñïß, äÜóêáëïé, öáñìáêïðïéïß, ôñáðåæéêïß õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç, äéêáóôéêïß õðÜëëçëïé, ìç÷áíéêïß êáé öýëáêåò ìïõóåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí åßíáé ìåôáîý üóùí Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí áðåñãßá. Óôçí ÁèÞíá, ïé ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ äéïñãÜíùóáí óõëëáëçôÞñéï óôçí ðëáôåßá Êëáõèìþíïò, åíþ óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá Ïìïíïßáò ðñáãìáôïðïéåß ôï ÐÁÌÅ . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Και αυτή τη φορά δεν έλειψαν οι εντάσεις, ευτυχώς μικρής κλίμακας, όταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ομάδα αγνώστων πέταξε μολότοφ και πέτρες εναντίον των διμοιριών των ΜΑΤ στο ύψος του Συντάγματος..

Η ένταση ωστόσο συνεχίστηκε στους γύρω δρόμους από το κέντρο της Αθήνας -παρά το γεγονός ότι είχαν ολοκληρωθεί οι πορείες- και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου και στη συνέχεια στα Προπύλαια.
Οι άγνωστοι έριξαν μολότοφ και στην Τράπεζα της Ελλάδος προκαλώντας μικρές φθορές στην πρόσοψη του κτηρίου.

24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Στην πλατεία Κλαυθμώνος πραγματοποίησαν την προσυγκέντρωσή τους οι ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΠορεία μαθητών στη Θεσσαλονίκη

24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΘ ΑΔΕΔΥΣυγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα

pame PatraΔυναμικές ήταν οι συγκεντρώσεις και στους νομούς της Κρήτης, όπου επίσης με διπλές συγκεντρώσεις σε Χανιά και Ηράκλειο και με συλλαλητήρια σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο οι απεργοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και οι έμποροι και επαγγελματοβιοτέχνες της Κρήτης, διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στα νέα μέτρα.

SHARE


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας