12-04-2021

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης

Την εισαγωγή του θεσμού της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης των διοικητικών διαφορών, όπως και τις επαναλήψεις των δικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε περιπτώσεις δικαίωσης των πολιτών από το δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα «μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της διοικητικής δίκης», το οποίο αναρτήθηκε προς διαβούλευση.

Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει αυξημένη δικαστική δαπάνη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικόγραφο υπερβαίνει σε έκταση το αναγκαίο μέτρο.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 προβλέπει: «Στην τρίτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 18/1989, όπως ισχύει μετά τις προσθήκες που έγιναν με το άρθρο 41 του Ν. 4055/2012», προστίθενται μετά το προτελευταίο εδάφιο τα εξής:

«Η αυξημένη δικαστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται επίσης στον διάδικο που ηττήθηκε, εάν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το δικόγραφό του υπερβαίνει σε έκταση το αναγκαίο μέτρο ενόψει των τιθέμενων με το ένδικο βοήθημα ή μέσο ζητημάτων».

– Ακόμη, το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει τροποποιήσεις των γενικών δικονομικών κανόνων, των διατάξεων περί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ενώ καθορίζει τις σχέσεις της διοικητικής με την πολιτική και ποινική δίκη.

– Το άρθρο 3 του επίμαχου νομοσχεδίου προβλέπει επανάληψη των δικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε περίπτωση δικαίωσης πολίτη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι «δικαστική απόφαση, για την οποία κρίθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώματος, που αφορά τον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της σύμβασης, υπόκειται σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον του δικαστικού σχηματισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας που την εξέδωσε».

Παράλληλα, με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου εισάγεται ο θεσμός της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών από απαιτήσεις διοικητικών συμβάσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, μετά το άρθρο 126Α στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 126Β που αναφέρεται στην «ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις».

Τέλος, με το άρθρο 17 του εν λόγω νομοσχεδίου καταργούνται εκκρεμείς δίκες που αφορούν ακυρωτικές διαφορές μέχρι 31.12.2014, των αλλοδαπών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ή του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ