Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,122 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank και στο πλαίσιο αυτό θα συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 16 Νοεμβρίου.

Η διοίκηση της τράπεζας προτείνει reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 100 παλιές.

Σε γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, αναφέρει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε σήμερα, θα επιτρέψει στην Eurobank να καλύψει πλήρως τις εποπτικές κεφαλαιακές της ανάγκες και να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, πηγαίνοντας το δείκτη tier 1 στο 17,7%, βάσει των στοιχείων pro-forma του Σεπτεμβρίου 2015. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της επιχείρησής μας που είναι τοποθετημένη ανταγωνιστικά, για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία, αναφέρει ο Νικόλαος Καραμούζης.

Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, σε τηλεδιάσκεψη ανέφερε ότι στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, μειώνοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos.

Έχουμε διασφαλίσει τη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων στην επικείμενη ΑΜΚ. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανακοινώσουμε ομάδα βασικών επενδυτών (cornerstone)” ανέφερε ο Φωκίωνας Καραβίας.

Αύξηση μέχρι 4,933 δισ. ευρώ του μετοχικού της κεφαλαίου, εξετάζει η Τράπεζα Πειραιώς

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ θα κληθεί να επικυρώσει μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιείται στις 15 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα θα αποφασίσει μεταξύ άλλων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 4,933 δισ. ευρώ (εκ των οποίων ποσό 2,213 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στο «Βασικό σενάριο» και μαζί με το υπόλοιπο ποσό 2,720 δισ. ευρώ στο «Δυσμενές σενάριο» του stress test της πρόσφατης Συνολικής Αξιολόγησης που διενήργησε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας SSM), η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Επίσης, η γενική συνέλευση θα αποφασίσει για έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίας (contingent convertible securities) έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ (δηλαδή το 75% της διαφοράς του Βασικού σεναρίου του stress test) προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.

Επίσης, για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split) και εφ’ όσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4″ κ.ν. με 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση της Alpha Bank στις 14 Νοεμβρίου

Με αντικείμενο την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split), την άντληση κεφαλαίων μέσω καταβολής μετρητών με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση της Alpha Bank στις 14 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα μεταξύ των θεμάτων που θα κληθεί να αποφασίσει η γενική συνέλευση είναι η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τράπεζας, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

Για την άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με:

– Καταβολή μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,

– Αναγκαστική μετατροπή κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και

λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,

– Εισφορά εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επίσης για την έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων

υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

– Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ’ άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς

εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

SHARE


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας