Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το πρώτο 3μηνο του 2017 αυξημένα κατά 11%, στα 258 εκ. ευρώ, έναντι 232 εκ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2016, λόγω της αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και της μείωσης κατά 4% των λειτουργικών εξόδων, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 245 εκ. ευρώ έναντι 216 εκ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2016, σημειώνοντας άνοδο 13%.

Οι προβλέψεις δανείων το πρώτο 3μηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 258 εκ. έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs έφθασε στο 68% από 66% ένα χρόνο πριν. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον στην αρχή του έτους, δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων, που ως ποσοστού επί των δανείων, ανήλθε στις 218 μ.β. στο πρώτο τρίμηνο του 2017 σε επίπεδο Ομίλου, από 212 μ.β. στο πρώτο τρίμηνο του 2016.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους, διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία ύψους 6 εκ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2017, σε σύγκριση με ζημία 35 εκ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του. Στην Ελλάδα, το πρώτο 3μηνο του 2017 αναγνωρίσθηκαν καθαρές ζημιές 13 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 19 εκ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2016.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 41 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου του 2017, μειωμένες κατά 1,4 δισ., έναντι του Δεκεμβρίου του 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα (1,3 δισ.), ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ίδια περίοδο του 2016 (-1,1 δισ.), ενώ σε ετήσια βάση σημείωσαν άνοδο κατά 2,6 δισ. ή 7%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα 38 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα 2,9 δισ. στο τέλος του πρώτου 3μηνου του 2017.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα σχεδόν υποδιπλασιάστηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα 15,5 δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου του 2017 από 30,4 δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου του 2016. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 5,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο 3μηνο του 2017. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 11 δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου του 2017 από 16,1 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν και από 11,9 δισ. ευρώ στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2016, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 4,5 δισ. ευρώ από 14,4 δισ. ευρώ και 9 δισ. ευρώ αντίστοιχα. H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos αυξήθηκε περαιτέρω στα 8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2017 από 3,3 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν και 5,9 δισ. στα τέλη του 2016.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 63,8 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 47,4 δισ. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 60,2 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,6 δισ. ευρώ. Τα συνολικά δάνεια μειώθηκαν κατά 0,4 δισ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς ή κατά 1,2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διαγραφών. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 116% από 128% στα τέλη Μαρτίου 2016.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου Μαρτίου σε 16,8%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,3%. Στο τέλος Μαρτίου 2017, τo σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,8 δισ. αμετάβλητο σε σύγκριση με την αρχή της χρονιάς.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 37,8% το πρώτο 3μηνο 2017, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται για 6ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική μείωσή τους στους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα 2,3 δισ., με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα 24,1 δισ. το Μάρτιο του 2017. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου, μετά από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων, αυξήθηκε κατά 0,4 δισ. το πρώτο 3μηνο 2017, με επηρεασμένος αρνητικά από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και εξαιτίας δύο μεγάλων εταιρικών λογαριασμών, για τους οποίους η Τράπεζα αποφάσισε να ακολουθήσει πιο αυστηρή προσέγγιση. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του Μαρτίου του 2017 ανήλθε στο 68% από 66% στο τέλος του Μαρτίου του 2016. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος του Μαρτίου του 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 46%.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου 3μήνου του 2017, στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους, ανταλλάχθηκαν ομόλογα EFSF και ESM κυμαινόμενου επιτοκίου ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ τα οποία κατείχε η Τράπεζα, με νέα ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σταθερού επιτοκίου ή με μετρητά.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος του Μαρτίου του 2017 έφτασε τις 649 μονάδες (μειωμένα κατά 11 σε τριμηνιαία και 52 σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 911. Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκε στο τέλος του Μαρτίου του 2017 σε 17.641 άτομα, από τα οποία τα 14.054 στην Ελλάδα.

Δηλώσεις διοίκησης

Ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου, δήλωσε πως «οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πρόοδο στην πορεία ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς συμβάλλουν στην άρση της αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή της χρονιάς. Η οριστική συμφωνία αναμένεται να είναι καταλύτης για την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανόδου κατά το 2017», τόνισε.

«Προσδοκούμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στην εγχώρια αγορά και η πραγματική οικονομία θα απεμπλακεί από την ύφεση και θα εισέλθει σε περίοδο διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η άρση της αβεβαιότητας θα ενθαρρύνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την επιστροφή των καταθέσεων και την ανάκαμψη των επενδύσεων ως αναγκαία συνθήκη για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο που θα στηρίζεται στην υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, δημιουργώντας αξία και θέσεις εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα διακυβέρνησης. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους πελάτες μας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας μεσοπρόθεσμα και συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», προσέθεσε.

Ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2017, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς κατέγραψε μικρές ζημίες ύψους 6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 35 εκ. το πρώτο 3μηνο του 2016, ενώ τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στα 258 εκ. ευρώ, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 4%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διατηρήθηκε στα επίπεδα του 17%, ενώ μειώθηκαν τα δάνεια σε καθυστέρηση κατά περίπου 300 εκ. ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά περίπου 700 εκ. σε τριμηνιαία βάση. Μαζί με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2017, ανακοινώνουμε την “Agenda 2020”, το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020. To σχέδιο περιλαμβάνει τις προτεραιότητες και τους στόχους μας και σκοπό έχει να ενδυναμώσει περαιτέρω την Τράπεζα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της, με έμφαση στη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας».

Στη συνέχεια ο κ. Μεγάλου επισήμανε πως «για πρώτη φορά, το χρηματοοικονομικό προφίλ των βασικών τραπεζικών μας δραστηριοτήτων (“Τράπεζα Πειραιώς”), χωρίς τις μη κύριες δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού (“Piraeus Legacy Unit” ή “PLU”), παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα κατέγραψε κέρδη ύψους 104 εκ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%». Από την άλλη πλευρά, σημείωσε, το PLU είχε ζημίες ύψους 110 εκ. ευρώ και υπογράμμισε πως «η διακριτή αυτή παρακολούθηση, θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε στις βασικές κατηγορίες πελατών μας, ενώ ταυτόχρονα θα ανακατανείμουμε τους πόρους μας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αξία των μη κύριων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού».

Η «Agenda 2020»

Το στρατηγικό του σχέδιο έως το 2020, με την επωνυμία «Agenda 2020», ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς υπό τη νέα του δίοικηση, με στόχο να είναι η πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.

Η «Agenda 2020» θέτει μεσοπρόθεσμα διακριτές στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ ταυτόχρονα θα υπερκαλύψουν τους μέχρι σήμερα στόχους της. Έτσι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της ουσιαστικής υποστήριξης για την επανεκκίνηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Οι κύριοι στόχοι της «Agenda 2020» είναι οι ακόλουθοι:

μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα,

δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα,

διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης,

αποκατάσταση της αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές.

Η «Agenda 2020» εμπεριέχει έξι συγκεκριμένες προτεραιότητες:

1. Mείωση των κινδύνων ισολογισμού, η οποία θα επιτευχθεί με το διαχωρισμό του Ομίλου σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της κύριας τραπεζικής δραστηριότητάς του, ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη κύριων δραστηριοτήτων να εστιάσει στη δημιουργία αξίας. Με αυτό τον διαχωρισμό, η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να εξορθολογίσει τη λειτουργία της και να ενισχύσει την οργανική της κερδοφορία. Στο εξής, η ενημέρωση της τράπεζας προς την επενδυτική κοινότητα θα παρουσιάζεται με τη νέα αυτή μορφή.

Αναλυτικότερα, οι δύο λειτουργικοί πυλώνες είναι:

-Τράπεζα Πειραιώς: Θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής δραστηριότητας της τράπεζας στην Ελλάδα, η οποία έχει αυτή τη στιγμή σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους 28,4 δισ. ευρώ. Θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση φερέγγυων πιστούχων, ενώ θα στοχεύει στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στις πελατειακές καταθέσεις. «Η Τράπεζα Πειραιώς θα παραμείνει η κύρια τράπεζα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παράλληλα με την αυξημένη παραγωγή προϊόντων ιδιωτών, υπό το πρίσμα της προσεκτικής αξιολόγησης του αναλαμβανόμενων κινδύνων», επισημαίνει.

-Piraeus Legacy Unit (PLU): Αποτελείται από μη κύριες εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και ελκυστικές εδραιωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες με ισχυρή παρουσία στην αγορά, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στο προσδοκώμενο προφίλ απόδοσης του Ομίλου. Εξειδικευμένη διοικητική ομάδα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο να μεγιστοποιήσει την αξία αυτών των τοποθετήσεων, αξιοποιώντας αποεπενδύσεις που θα προσθέσουν αξία ή όποιες άλλες ευκαιρίες παρουσιαστούν. Αρχικά, αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία θα περιλαμβάνουν: το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα Recovery Banking Unit, συμμετοχές σε μη κύριες εγχώριες δραστηριότητες, ακίνητα από ανακτήσεις (REO) και διεθνείς δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας. Το συνολικό σταθμισμένο έναντι κινδύνου ενεργητικό του PLU ανέρχεται σε 24,7 δισ. ευρώ.

Έως τα τέλη του 2020, το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου αναμένεται να έχει μειωθεί σε 70 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας τις βασικές δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς σε ποσοστό άνω του 80%, έναντι ποσοστού περίπου 65% σήμερα. Τα δάνεια που θα διαχειρίζεται το PLU αναμένεται να μειωθούν από 37 δισ. ευρώ σήμερα σε κάτω από 20 δισ. ευρώ, με το σταθμισμένο ενεργητικό του PLU να μειώνεται σε ποσοστό περίπου 50% από 25 δισ. ευρώ που είναι σήμερα. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα του Ομίλου εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε επίπεδο περί το 45%, ενώ η απόδοση ενεργητικού (RoA) θα αυξηθεί πάνω από το 1%.

2. Επανεστίαση – επαναπροσδιορισμός δραστηριοτήτων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι πόροι στους τομείς στους οποίους η Τράπεζα Πειραιώς έχει ιστορικά δεσπόζουσα θέση. Αυτό θα περιλαμβάνει απλοποίηση της δομής του ομίλου και αποτελεσματικά μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών, περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου καταστημάτων και στοχευμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση.

3. Εφαρμογή ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με την περαιτέρω αξιοποίηση υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων υψηλής αξίας, καθώς και της επικέντρωσης σε ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων και δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα προμηθειών. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα, προωθώντας τα μέσω μιας στρατηγικής πολυκαναλικής διανομής. Ταυτόχρονα, θα εφαρμόσει μία στοχευμένη πολιτική χορηγήσεων, εφαρμόζοντας προηγμένου επιπέδου μεθόδους τιμολόγησης με βάση τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, ώστε να εξασφαλισθούν ελκυστικές αποδόσεις για τις δραστηριότητές της.

4. Βελτιστοποίηση κατανομής κεφαλαίων μέσω της εφαρμογής πλαισίου ανάληψης κινδύνου που περιλαμβάνει κατανομή κεφαλαίων στη βάση της αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων. H Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να διατηρήσει έναν ισχυρό κεφαλαιακά ισολογισμό, ικανό να αντέχει απροσδόκητα εξωτερικά γεγονότα, αλλά παρ’ όλα αυτά να εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στους μετόχους της.

5. Ενίσχυση παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων: Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, προσβλέποντας στη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας στις δραστηριότητές της. Η Τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τις υποστηρικτικές και ελεγκτικές της λειτουργίες (ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, οικονομικής διαχείρισης, νομικών υπηρεσιών, διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου), σύμφωνα με την αρχή των τριών επιπέδων άμυνας.

6. Υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης: H Τράπεζα Πειραιώς ήδη εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο περί ΤΧΣ και έχει αναθεωρήσει το πλαίσιο της εταιρικής της διακυβέρνησης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, προσαρμόζοντάς το στις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Έχει επίσης ολοκληρώσει την ανασύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία του Συμβουλίου και των Επιτροπών του. «Η Τράπεζα διαθέτει ένα Διοικητικό Συμβούλιο υψηλού κύρους με μέλη που διαθέτουν διεθνή εμπειρία στους τομείς της τραπεζικής, της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση» σημειώνεται.

Η «Agenda 2020» θέτει ένα πλήρες πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων, οι οποίες όπως αναφέρεται, σε συνδυασμό με την εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα παρέχουν μια ξεκάθαρη πορεία πλήρους επανάκτησης των δυνατοτήτων της τράπεζας.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας