26-05-2020

Επίδομα 800 ευρώ: Ποιες νέες κατηγορίες εργαζομένων εντάσσονται στην ειδική αποζημίωση

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η σχετική απόφαση

Νέους κλάδους εργαζομένων στην οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, προσθέτει το υπουργείο Εργασίας. Σε σχετική υπουργική απόφαση ορίζονται οι κατηγορίες εκείνες των εργαζομένων, κύρια από τον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού που εντάσσονται στην εν λόγω ειδική αποζημίωση. Επίσης, προστίθενται και εργαζόμενοι που έχουν περισσότερους τους ενός εργοδότες.

Πιο συγκεκριμένα, προστίθενται οι:

  • Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού, οι οποίοι απασχολήθηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από 15 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου, που έληξαν πρόωρα ή έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν ή με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, μιας ή δύο ημερών, με συμβατικό χρόνο λήξης και έναρξης εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις.
  • Εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχει/ έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50%, των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15 Μαρτίου έως και 20 Απριλίου.
  • Εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες – φυσικά πρόσωπα (αυτοαπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει νομικό πρόσωπο και έχουν ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από την 1η Δεκεμβρίου του 2019 έως και τις 29 Φεβρουαρίου του 2020.
  • Ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του νόμου 4430/2016 που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας.
  • Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργών μελών του σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν αίτηση οι εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών

Την Τετάρτη (13/05) και την Πέμπτη (14/05), θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ στις νέες ειδικές κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ η επόμενη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου και στις 19 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) ξεκίνησαν στις 11/5/2020 και η προθεσμία είναι έως και τις 17/5/2020, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) 13/5/2020 και 14/5/2020 και β) 18/5/2020 και 19/5/2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Κυριακή, 17 Μαΐου του 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (supportemployees.services.gov.gr) για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επισημαίνεται πως οι νέες πληρωμές αφορούν 160.000 εργαζόμενους και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως:

Οι οικοδόμοι που έλαβαν το δωρόσημο του Πάσχα 2020 καθώς και όσοι έλαβαν το εποχικό επίδομα ανεργίας το 2019 και ανήκουν μεταξύ άλλων στις εξής κατηγορίες επαγγελμάτων:

-Λατόμοι, ασβεστοποιοί
-Σμυριδορύκτες Νάξου Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες Καπνεργάτες Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί
-Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
-Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
-Ηθοποιοί
-Υποδηματεργάτες Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
-Ελεγκτές κινηματογράφου -θεάτρου
-Ταμίες κινηματογράφου -θεάτρου
-Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης
-Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου
-Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων
-Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
-Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

β) Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

γ) Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του Δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών, ήταν δικαιούχοι και έχουν λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει.

δ) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.

ε) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68) όπως ισχύει, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει.

στ) Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

ζ) Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e- ΕΦΚΑ.

η) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

(πληροφορίες από lawandorder.gr, enikonmia.gr)

ΣΧΟΛΙΑ

Tο altsantiri.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.