23-01-2020
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ρύθμιση 120 δόσεων – Οι παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Ρύθμιση 120 δόσεων – Οι παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Για να μη χάσουν τις ευνοϊκές διατάξεις της απόφασης

Πολλοί πολίτες έσπευσαν να κάνουν αίτηση για να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και μπορεί η αίτηση υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 98 του Μέρους Β’ «Ρύθµιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση» του ν. 4611/2019 να μπορούσε να γίνει μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου, όμως όσοι τα κατάφεραν δε σημαίνει ότι… γλύτωσαν.

Όσοι κατάφεραν να ρυθµίσουν σε έως 120 δόσεις θα πρέπει τώρα να πράξουν τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να διατηρήσουν τη ρύθµιση. Αν η ρύθµιση χαθεί, τότε έρχεται υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης αυτής της οφειλής, και άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.

Η ρύθµιση χάνεται και ο φορολογούµενος επανέρχεται στην προηγούµενη της ρύθµισης κατάσταση αν δεν καταβάλει δύο συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης των 120 δόσεων ή αν καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, εάν δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών µηνών το αργότερο. Επίσης, θα χαθεί η ρύθµιση σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, εντός διµήνου και µόνο, και, τέλος, αν υποπέσει σε παραβάσεις µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση.

Οφειλές του 2019: Μόνο 12 ή 24 δόσεις για τα φετινά «ανοίγµατα»

Να επισηµάνουµε για ακόµη µία φορά ότι η ρύθµιση των 120 δόσεων αφορούσε οφειλές έως 31/12/2018. Οποιαδήποτε οφειλή δηµιουργήθηκε µέσα στο 2019 και βεβαιώθηκε το 2019 πρέπει να ρυθµιστεί ή να πληρωθεί εφάπαξ, µόνο σε 12 ή 24 δόσεις (ανάλογα µε το είδος της οφειλής), ώστε να µην απολέσει ο φορολογούµενος και τη ρύθµιση των 120 δόσεων και όλες τις ευνοϊκές συνέπειες αυτής. Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης των διατάξεων του ν. 4152/2013 υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ρύθµιση αυτή, η λεγόµενη Ρ2, υπάρχει στο Τaxisnet, στην εφαρµογή «Επιλογή Ρύθµισης», και µας δίνει τη δυνατότητα για ρύθµιση σε έως 24 ή έως 12 δόσεις.

Αίτηση στα Taxisnet

Επιλέγοντας το πρόγραµµα ρύθµισης σε έως 24 δόσεις µπορείτε να ρυθµίσετε οφειλές που προέρχονται µόνο από έκτακτη αιτία. Στη συνέχεια µπορείτε να υποβάλετε την αίτηση στο Τaxisnet και να πληρώσετε την πρώτη δόση –µε την ταυτότητα οφειλής που θα σας δοθεί από το σύστηµα- στην τράπεζα.

Εάν έχετε οφειλές που δεν µπορούν να υπαχθούν σε 24 δόσεις, δηλαδή δεν προέρχονται από έκτακτη αιτία, τότε η µόνη σας επιλογή είναι η ρύθµιση Ρ2 – 12 δόσεις (και σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά).

Η πρώτη δόση της ρύθµισης πληρώνεται στην τράπεζα εντός τριών εργάσιµων ηµερών µε την ταυτότητα ρυθµισµένης οφειλής που θα σας δώσει και πάλι το σύστηµα. Οι επόµενες δόσεις της ρύθµισης θα πληρωθούν οµοίως, µε την ίδια ταυτότητα οφειλής, έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα εκάστου µηνός. Οι οφειλές οι οποίες υπάγονται στη ρύθµιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 είναι οι βεβαιωµένες οφειλές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΚΦ∆. ∆ηλαδή, τέτοιες οφειλές είναι, για παράδειγµα, ο φόρος εισοδήµατος ΦΠ και ΝΠ, ο ΦΠΑ, ο ΕΝΦΙΑ κ.λπ. Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συµβεβαιωµένες υπέρ τρίτων, ΝΠ∆∆ κ.λπ.

Οπως λοιπόν έγινε σαφές, η µόνη δυνατότητα ρύθµισης σήµερα είναι η πάγια µε τις έως 12 ή έως 24 δόσεις. Αυτή είναι η µόνη ενεργή επιλογή διευθέτησης των φορολογικών οφειλών, η οποία όµως σύντοµα θα βελτιωθεί από µια ευνοϊκότερη ως προς τον αριθµό των δόσεων ρύθµιση, δηλαδή οι δόσεις θα γίνουν 24 ή 48 αντίστοιχα, σε επόµενο χρονικό διάστηµα, µε ταυτόχρονη πρόσθεση και εισοδηµατικών κριτηρίων, που µέχρι σήµερα δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν στη γνωστή σε όλους µας πάγια ρύθµιση.

Οφειλές του 2020: Θα αυξηθούν οι δόσεις, αλλά µε εισοδηµατηκά κριτήρια

Η νέα, βελτιωµένη πάγια ρύθµιση θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2020 και θα προβλέπει περισσότερες δόσεις, 24 ή 48, ανάλογα µε το είδος της οφειλής αλλά και µε βάση αυστηρά εισοδηµατικά κριτήρια. ∆υστυχώς, η νέα αυτή ρύθµιση θα αφορά οφειλές που θα γεννηθούν από 1/1/2020 και µετά. Για παράδειγµα, εάν ένας φορολογούµενος έχει οφειλές που βεβαιώθηκαν τον Αύγουστο του 2019 στην Εφορία και δεν τις έχει ρυθµίσει µέχρι σήµερα, και ταυτόχρονα δηµιουργήσει νέες οφειλές το 2020, τότε οι µεν παλιές οφειλές (του Αυγούστου 2019) θα ρυθµιστούν σε 12 δόσεις, οι δε νέες (του 2020) µπορούν -εφόσον ο φορολογούµενος θα πληροί τα εισοδηµατικά κριτήρια- να ρυθµιστούν σε 24 δόσεις.

Η σηµαντική διαφορά, όπως καταλαβαίνουµε, είναι ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εφορία σήµερα ρυθµίζονται σε 12 δόσεις χωρίς κανένα εισοδηµατικό κριτήριο, ενώ για τις περισσότερες δόσεις πάνω από τις 12 και έως τις 24 θα ενεργοποιούνται εισοδηµατικά κριτήρια. Ο αριθµός των δόσεων που θα δικαιούται ο φορολογούµενος στη νέα διαδικασία της ρύθµισης των έως 24 δόσεων θα εξαρτάται πλέον από το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα της προηγούµενης χρονιάς από την υποβολή της αίτησης για ρύθµιση. Για τους φόρους από έκτακτη αιτία, όπως είναι ο φόρος κληρονοµιάς, οι δόσεις από 24 που είναι σήµερα θα αυξηθούν σε 48 µε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Το επιτόκιο της πάγιας ρύθµισης θα διατηρηθεί στο επίπεδο του 5%, όσο είναι και σήµερα.

Με γνώµονα πάντα τη φωνή των οφειλετών που προσπαθούν να επιβιώσουν από το θηρίο των κατασχέσεων, πρέπει να σκεφτούµε ποιο θα ήταν το µέγιστο όφελος στον τρόπο διεκπεραίωσης των οφειλών, ώστε και οι πολίτες να µπορέσουν να ανταποκριθούν και το κράτος να καταφέρει να επιβιώσει. Θα ήταν, λοιπόν, ωφέλιµο ένα διευρυµένο σχήµα πάγιας ρύθµισης, που θα συνεχίσει να είναι ελεύθερης ένταξης, στο πλαίσιο ενός µόνιµου και αρκετά δίκαιου συστήµατος. Ετσι, θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά προς την ανάγκη καταφυγής σε µηχανισµούς έκτακτων ρυθµίσεων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στα δηµόσια έσοδα.

Στόχος πρέπει να είναι η εξεύρεση ενός τρόπου αντιµετώπισης της απώλειας της ρύθµισης όσων φορολογουµένων δυσκολεύονται µε την πληρωµή της µηνιαίας δόσης και βλέπουν το ποσό της συνολικής οφειλής να αυξάνεται εξαιτίας των τόκων των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Εννοείται ότι απαιτείται η διασφάλιση των εσόδων για τα δηµόσια ταµεία, έτσι ώστε να µη συνεχιστεί η αυξητική πορεία των οφειλών προς το ∆ηµόσιο. Υπάρχει αναγκαιότητα περιορισµού των κατασχέσεων, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα κράτος δικαίου και όχι αφαίµαξης. Κοντολογίς, φροντίστε να ρυθµίζετε τις οφειλές σας όσο πιο άµεσα γίνεται και αν παρουσιαστεί κάτι πιο ευνοϊκό, προχωρήστε στο πιο ευνοϊκό µέτρο – ως τότε, όµως, µην αφήνετε τίποτα στην τύχη του. Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει το κλίµα στους επιχειρηµατίες και στους εµπόρους της καθηµερινότητας, οι σχέσεις µεταξύ κράτους και αγοράς θα γίνουν οµαλές και οι άνθρωποι θα µπορούν να συµπορεύονται.

(Με πληροφορίες από ethnos.gr)

{{-PCOUNT-}}17{{-PCOUNT-}}

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Καβγάς στο «My style rocks 3» ανάμεσα στους Κουδουνάρη – Ευρυδίκη: Δεν ντύνεσαι, γδύνεσαι εδώ (video)

Καβγάς ξέσπασε στο πλατό του «My style rocks 3» ανάμεσα στον Στέλιο Κουδουνάρη και την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Η παίκτρια εμφανίστηκε σέξι ντυμένη φορώντας μία...

Ο Αντώνης Κανάκης στέλνει στα δικαστήρια τον ΣΚΑΪ – Η νέα ανακοίνωση του παρουσιαστή (video)

Ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε μέσω των social media το βράδυ της Τρίτης τη διακοπή συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ . Ο παρουσιαστής έβγαλε νέα ανακοίνωση...

Μετωπική μηχανής με αυτοκίνητο που κόβει την ανάσα – Έσπασε μέση, στέρνο και καρπό (video)

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου στο οποίο φαίνεται η μετωπική σύγκρουση ενός αυτοκινήτου - που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα - με...

Οπαδός στην εξέδρα γίνεται «τσακωτός» από κάμερα να φιλάει το κορίτσι που δεν πρέπει (video)

Οπαδός στο Εκουαδόρ «πάγωσε» όταν συνειδητοποίησε πως η κάμερα του αγώνα τον οποίο παρακολουθούσε από την εξέδρα τον «συνέλαβε» να φιλιέται με την κοπέλα...

«Μήπως να μην δουλεύουμε ούτε τις Τετάρτες;» – Τι απαντά ο Mr Jumbo για κυριακάτικη εργασία και… Σκλαβενίτη

Την απόφασή του να λειτουργεί τα καταστήματα Jumbo όλες τις Κυριακές του χρόνου ξεκινώντας από Πρέβεζα και Κατερίνη, υπεραμύνθηκε ο ιδιοκτήτης, Απόστολος Βακάκης, στη...

Κάτια Ταραμπάνκο: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάγιο και έριξε τις σπόντες στον πρώην της (video)

Η Κάτια Ταραμπάνκο παραδέχτηκε τη σχέση της με τον Γιώργο Λάγιο ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση γάμου που της έκανε on camera ο πρώην...

Το ξέσπασμα της Διαβάτη για τη διάρρηξη στο σπίτι της: Είσαι ηλίθιος και είναι ηλίθιοι αυτοί που πάνε… (video)

Η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Νικήτας Τσακίρογλου περνούν δύσκολες στιγμές καθώς άγνωστοί μπήκαν στο σπίτι τους στην Αργολίδα και τους το άδειασαν. Το ζευγάρι...

Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση της εκπομπής με αιχμές κατά του καναλιού

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση το απόγευμα της Τρίτης, ότι η αγαπημένη εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα», που αναμενόταν να ξεκινήσει και πάλι μέσα από τη...

Δεύτερο χτύπημα για τη σύζυγό του Θάνου Μικρούτσικου – Έχασε και τον πατέρα της

Οι δύσκολες ώρες που περνά η σύζυγός του Θάνου Μικρούτσικου, Μαρία Παπαγιάννη μετά τον θάνατο του μουσικοσυνθέτη, συνεχίζονται και εντείνονται. Μετά τη συναυλία που δόθηκε...

Κρατούμενος έβγαλε «δεύτερο κεφάλι»: Καταγγέλλει ότι προκλήθηκε από χτύπημα αστυνομικού – Τι απαντά το υπουργείο

Σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες ενός κρατούμενου στις φυλακές Νιγρίτας που μοιάζει να έχει βγάλει «δεύτερο κεφάλι», το οποίο όπως ο ίδιος καταγγέλλει προκλήθηκε από...

Σάρωσαν οι «Άγριες Μέλισσες» – Το ζεϊμπέκικο του Λάμπρου, το μαστίγωμα του Κυπραίου και το twitter

Το επεισόδιο της Τετάρτης της σειράς «Άγριες Μέλισσες» καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό. Τοπ σκηνές το μαστίγωμα του Κυπραίου και το ζεϊμπέκικο του Λάμπρου. Στο γενικό...

Τίτλοι τέλους για τον γάμο της Κεφαλογιάννη – «Τώρα χρειάζεται ανασύνταξη»

Την αποκάλυψη ότι ο γάμος της τέλειωσε και η ίδια γυρνά σελίδα στην προσωπική της ζωή έκανε η βουλευτίνα της ΝΔ Όλγα Κεφαλογιάννη, σε...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο altsantiri.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.