20-04-2021

Παρά την κρίση οι τράπεζες επιστρέφουν στην κερδοφορία

Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από την ελληνική κρίση καθώς τα τελευταία χρόνια βλέπουν μειώσεις τόσο στο προσωπικό τους, στα υποκαταστήματά τους όσο και στον αριθμό των ATM τους. Παρ’ όλα αυτά, μετά από μία σειρά ετών οι τράπεζες επιστρέφουν στην κερδοφορία.

Την διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τα βασικά του μεγέθη παρουσιάζει αναλυτικά μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας τις σημαντικές αρνητικές συνέπειες της κρίσης στα μεγέθη του τραπεζικού συστήματος.

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται ότι μετά από σειρά ετών οι τράπεζες επέστρεψαν στην κερδοφορία, ενώ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) ανάμεσα στα επαρκώς κεφαλαιοποιημένα τραπεζικά συστήματα της ΕΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην μελέτη, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά κυρίως λόγω της ελληνικής κρίσης σημειώθηκε μια εις βάθος αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με τη συνεπακόλουθη δραστική μείωση του αριθμού των τραπεζών που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Βασικά στοιχεία για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Σημαντική συρρίκνωση σημειώθηκε στο ενεργητικό, λόγω απομόχλευσης και πώλησης συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων, κυρίως όμως καταθέσεων, λόγω της κρίσης και των αβεβαιοτήτων που δημιουργήθηκαν.

Ακόμη, από την αρχή της κρίσης σημειώθηκε μείωση της τάξης του 29% στο απασχολούμενο προσωπικό, μείωση της τάξης 42,5 στα τραπεζικά καταστήματα και μείωση της τάξης του 26% στα ATM.

Επιπλέον, την περίοδο 2010-2015 οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν ζημιές προ φόρων συνολικού ποσού 70,3 δισ. ευρώ . Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν διανεμήθηκαν μερίσματα στους μετόχους των ελληνικών τραπεζών, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2016 οι συσσωρευμένες προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών ανέρχονταν σε 52 δισ. ευρώ σε ατομική βάση και σε 57,1 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.

Η επάνοδος

Το 2016 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι εμφάνισαν κέρδη προ φόρων, μετά από μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων. Μετά από αρκετά τρίμηνα, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε επίπεδο, έστω οριακά, υψηλότερο εκείνου του σχηματισμού προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Τα κέρδη προ φόρων των ελληνικών τραπεζικών ομίλων σε επίπεδο εννεαμήνου ανέρχονται στα 249 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 το ελληνικό σύστημα υπήρξε κερδοφόρο.

Είναι ενδεικτικό ότι η δεύτερη μεγαλύτερη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, καταγράφηκε το 2008 (2,5 δισ. ευρώ), δηλαδή μερικούς μήνες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers (15.9.2008), κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ακόμα και το 2009, στην κορύφωση της κρίσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρέμεινε κερδοφόρο (0,7 δισ. ευρώ περίπου) αφού η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε τιτλοποιημένα προϊόντα των Αμερικανικών τραπεζών ήταν σχεδόν μηδενική.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ