19-04-2021

«Καμπάνες» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την επιβολή προστίμων ύψους 23.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στον Γεώργιο Κούμπα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε..

-Την επιβολή κυρώσεων συνολικού ύψους 8.000 ευρώ στην Τράπεζα «ATTICA BANK ΑΣΕ», για παράβαση των διατάξεων της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν.3606/2007, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

Επίσης αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία της «χαμηλής διασποράς» του Χρηματιστηρίου Αθηνών 17.222.516 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών με εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

– Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας «ΣΑΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΝΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στο δήμο Νέστου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «PROFIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στο Δήμο Βόλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ