18-04-2021

Συνεδρίαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Τι αποφάσισε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως προς τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό επί των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων των εδαφίων (δ) και (ε) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «EUROCAPITAL-ΚΟΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από Ο.Σ.Ε.Κ.Α των περ.1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.

-Την έγκριση της μείωσης των μετοχικών κεφαλαίων των εταιριών «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση των γενικών συνελεύσεων των εν λόγω εταιρειών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ