04-01-2021

«Ρεσιτάλ» παραπληροφόρησης από τον ΣΕΒ για τη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου

Για «λαθροχειρίες και παραπληροφόρηση» στο θέμα της μισθολογικής δαπάνης του ελληνικού δημόσιου τομέα, κατηγορεί τον ΣΕΒ το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε πολυσέλιδη ανακοίνωσή του, το υπουργείο αντικρούει τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για «υπερτροφικό δημόσιο τομέα», τονίζοντας ότι σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκε κάνοντας επιλεκτική χρήση ανόμοιων και μη συγκρίσιμων μεταξύ τους στοιχείων, αλλά και παραποιώντας δεδομένα και πηγές.

Στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του (5/5/2016) για την ελληνική οικονομία, ο ΣΕΒ βασιζόμενος στα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, αναφέρει ότι η μισθολογική δαπάνη της Ελλάδας (compensation of employees) για το 2015 ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πολύ υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (12,2% έναντι 10,2%).

«Η λαθροχειρία του ΣΕΒ σε σχέση με το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου, έχει στόχο να προβάλει την εφιαλτική επιλογή μιας περαιτέρω μείωσης των μισθών στο δημόσιο τομέα, συνοδευόμενη μάλιστα από περαιτέρω απολύσεις. Στην πραγματικότητα εξακολουθεί να υπηρετεί το νεοφιλελεύθερο σχέδιο του κοινωνικού αυτοματισμού, που θεωρεί φαντασιακά ότι οι πόροι που διατίθενται στη λειτουργία του δημόσιου τομέα αποστερούνται από τον ιδιωτικό», τονίζει το υπουργείο.

Στην πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται παρακάτω, η καθαρή μισθολογική δαπάνη για το 2015 ανέρχεται στα 15,8 δις ευρώ ή 9,0% του ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (9,2% του ΑΕΠ).

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:

Τι «λάθος» κάνει ο ΣΕΒ;

  1. «Αγνοεί» ότι η μισθολογική δαπάνη (compensation of employees) που δημοσιεύει η EUROSTAT περιλαμβάνει τους μισθούς και τα ημερομίσθια, καθώς και τις πραγματικές και τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές (imputed social contributions).

Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι πραγματικές κοινωνικές εισφορές είναι ουσιαστικά οι πληρωμές από τους εργοδότες προς όφελος των εργαζομένων τους σε ασφαλιστικούς φορείς.
  • Οι τεκμαρτές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πληρωμές, ενώ το ύψος τους υπολογίζεται βάσει της διαφοράς των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και της μελλοντικής  σύνταξης που θα λάβουν οι εργαζόμενοι.

2. Ο ΣΕΒ θα όφειλε, επίσης, να γνωρίζει και αυτό να αποτυπώνεται στις «μελέτες» του, ότι ο τρόπος υπολογισμού ανά χώρα διαφέρει και μπορεί να βασίζεται σε αναλογιστικές μελέτες ή σε πιο απλές μεθόδους.

3. Θα όφειλε επίσης να ενημερωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη, γίνεται η υπόθεση ότι η μελλοντική σύνταξη των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων ισούται με το ύψος της τρέχουσας σύνταξης. Και ως εκ τούτου, οι τεκμαρτές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ισούνται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας συνταξιοδοτικής δαπάνης του Δημοσίου Τομέα και των εισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Εάν έκανε το απλό κόπο να ενημερωθεί και να διασταυρώσει τις πηγές που «χρησιμοποιεί», τότε θα διαπίστωνε ότι διαχρονικά στη χώρα μας το ύψος των τεκμαρτών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αυξάνεται, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και όχι βέβαια λόγω της «υπερτροφίας» του, κάτι που αν συνέβαινε θα είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

Πρόκειται όμως για ελλιπή ενημέρωση ή για λαθροχειρία;

Ποια είναι η πραγματικότητα;

1. Η μισθολογική δαπάνη για την Ελλάδα το 2015 διαμορφώθηκε στα 21,5 δις ευρώ (ή 12,2% του ΑΕΠ) εκ των οποίων 5,6 δις ευρώ (ή 3,2% του ΑΕΠ) είναι οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους,

β) Οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (οι οποίοι προκύπτουν από το αποτέλεσμα κατά ESA) δεν επηρεάζονται από τις τεκμαρτές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθότι είναι δημοσιονομικά ουδέτερες (εγγράφονται ισόποσα και ως έσοδο από ασφαλιστικές εισφορές και ως έξοδο για μισθούς),

γ)  Μεθοδολογικά, το δημοσιευμένο νούμερο της EUROSTAT υπό τον όρο «compensation of employees» για όλες τις χώρες είναι το άθροισμα των μισθών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή μισθολογική δαπάνη) συν το κόστος της μελλοντικής συνταξιοδοτικής δαπάνης των εν ενεργεία απασχολούμενων στο Δημόσιο Τομέα προεξοφλημένο στο σήμερα, και

δ) Στην περίπτωση της Ελλάδας το μέγεθος των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών διαχρονικά βαίνει αυξανόμενο (π.χ. οι τεκμαρτές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης το 2010 διαμορφωθήκαν στα 4,9 δις και το 2015 στα 5,6 δις περίπου, ήτοι αύξηση 13,4%), καθώς η μισθολογική δαπάνη συνεχώς μειώνεται λόγω των οριζόντιων μισθολογικών περικοπών και του περιορισμού των προσλήψεων σε σχέση με τις αποχωρήσεις (1/5 κλπ), ενώ αντιθέτως η συνταξιοδοτική δαπάνη αυξάνεται λόγω αυξημένων συνταξιοδοτήσεων γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε ανάλυση, σύγκριση ή αναγωγή της μισθολογικής δαπάνης για την Ελλάδα,  σε όρους προγράμματος οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να γίνεται με αναφορά στην καθαρή μισθολογική δαπάνη.

Κατόπιν των ανωτέρω, αν εξαιρεθούν οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές,  τότε η καθαρή μισθολογική δαπάνη για το 2015 ανέρχεται στα 15,8 δις ευρώ ή 9,0% του ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (9,2% του ΑΕΠ).

2. Από την ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου Τομέα, προκύπτουν τα εξής:

  • Η  συνολική μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 24% σε σχέση με το 2010, ενώ η καθαρή μισθολογική δαπάνη μειώθηκε αντίστοιχα κατά 31%.
  • Η ποσοστιαία μείωση τόσο της συνολικής (-24%) όσο και της καθαρής μισθολογικής δαπάνη (-31%) της Ελλάδας κατά την τελευταία 5ετία (2010-2015) είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μείωση του ΑΕΠ σε ονομαστικές τιμές (-22%).
  • Αν η σύγκριση γίνει με το έτος 2009, δηλ. πριν η χώρα εισέλθει στο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, τότε η συνολική μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 31% και η καθαρή μισθολογική δαπάνη κατά 39%, μειώσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από την ποσοστιαία μείωση του ΑΕΠ σε ονομαστικές τιμές (-26%).

Η προαναφερόμενη μείωση της μισθολογικής δαπάνης προήλθε τόσο από την μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στον Δημόσιο Τομέα όσο και τη λήψη αμιγώς μισθολογικών μέτρων από τη Κυβέρνηση στα πλαίσια της προσπάθειας οικονομικής προσαρμογής της χώρας (ν. 3833/2010, ν. 3845/2010, ν. 4002/2011, ν. 4024/2011, ν. 4046/2012, ν. 4093/2012).

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι παρακάτω πίνακες με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αποτυπώνουν την ποσοστιαία μείωση των τακτικών αποδοχών ανά μόνιμο υπάλληλο σε ενδεικτικούς φορείς για το διάστημα από 31/12/2009 έως 1/1/2013.

Αναλυτικότερα, οι ποσοστιαίες μεταβολές εξήχθησαν συγκρίνοντας τις τακτικές αποδοχές μόνιμου υπαλλήλου στους φορείς που παρατίθενται παρακάτω για το διάστημα από 31/12/2009 έως 1/1/2013.

Από τα κάτωθι στοιχεία προκύπτει ότι η μείωση του μέσου μηνιαίου μισθού είναι πολύ μεγαλύτερη από 14,6% που αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία.

Με πληροφορίες από το left.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Κορονοϊός: Ποια κράτη εμβολίασαν τους περισσότερους πολίτες – Στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα (video)

Καθώς η μία χώρα μετά την άλλη εμβολιάζουν τους πολίτες κάνοντας έναν «αγώνα δρόμου» κατά του κορονοϊού, το Ισραήλ προηγείται αρκετά στην «κούρσα», ενώ...

Δερμιτζάκης για κορονοϊό: Lockdown Μαρτίου για δύο με τρεις εβδομάδες για να έχουμε αποτελέσματα

Την εκτίμηση ότι εάν μπορέσουμε να κάνουμε ένα σκληρό lockdown για 2-3 βδομάδες, θα ρίχναμε τα κρούσματα σε πολύ χαμηλό βαθμό και ότι σε...

Ανασχηματισμός «ώρα μηδέν»: Στις 12.00 οι ανακοινώσεις για τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης

«Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα στο Μέγαρο Μαξίμου από το πρωί της Δευτέρας, καθώς ξεκίνησαν οι επαφές με τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να...

«Survivor»: Η Ασημίνα Ιγλλέζου έκανε είσοδο στο ριάλιτι επιβίωσης και προκάλεσε πανικό στο twitter

Η Ασημίνα Ιγγλέζου έκανε είσοδο στο «Survivor» και αναστάτωσε τον ανδρικό πληθυσμό.Η σέξι Ασημίνα που έγινε γνωστή μέσα από αποκαλυπτικές φωτογραφήσεις μπήκε στο ριάλιτι...

ΗΠΑ: Η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων

Η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι επανεξελέγη οριακά χθες Κυριακή πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην πρώτη συνεδρίαση του 117ου αμερικανικού Κογκρέσου, στο οποίο τα χάσματα...

The Times: Η Σκοτία οδεύει προς νέο Lockdown μέχρι την άνοιξη

Η Σκοτία αναμένεται να εισέλθει πρακτικά σε νέο lockdown, το οποίο θα διαρκέσει ως την άνοιξη, γράφει σήμερα η εφημερίδα The Times.Η επικεφαλής της...