17-05-2021

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Άκυρη η συλλογή υπογραφών περί άρνησης καταβολής δημοσίου χρέους

Ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποφάνθηκε σήμερα Τρίτη ότι ορθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την “αίτηση καταχωρίσεως” που είχε υποβάλει ο Έλληνας υπήκοος Αλέξιος Αναγνωστάκης, με την οποία ζητούσε από την Επιτροπή να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση επαχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη».

Σημειώνεται πως κατά τη Συνθήκη ΕΕ, “πολίτες της Ένωσης, των οποίων ο αριθμός ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα εκατομμύριο και οι οποίοι προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών, μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία με την οποία η Επιτροπή καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να προτείνει στον νομοθέτη της ΕΕ την έκδοση νομικής πράξεως για την εφαρμογή των Συνθηκών” («ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών», ΕΠΠ).

Πριν ωστόσο αρχίσει η συλλογή του απαιτούμενου αριθμού υπογραφών, οι διοργανωτές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών οφείλουν να ζητήσουν την καταχώρισή της από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει ιδίως το αντικείμενο και τους σκοπούς της. Η Επιτροπή δύναται, κατά τη Συνθήκη, να απορρίψει την αίτηση καταχωρίσεως της πρωτοβουλίας, ιδίως σε περίπτωση κατά την οποία το αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής προδήλως δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Το ιστορικό αυτής της υπόθεσης έχει ως εξής:

Ο Αλέξιος Αναγνωστάκης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ευρωδικαστηρίου, είναι ο διοργανωτής προτάσεως ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης», την οποία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2012. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης».

Με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση καταχωρήσεως της προτάσεως του Α. Αναγνωστάκη για τον λόγο ότι η πρόταση αυτή “προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της”. Κατόπιν τούτου, ο Α. Αναγνωστάκης προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Με την απόφαση της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του Α. Αναγνωστάκη. Ο A. Αναγνωστάκης άσκησε αναίρεση κατά της ανωτέρω απόφασης, ζητώντας από το Δικαστήριο να αναιρέσει στο σύνολό της την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση) και να ακυρώσει την επίμαχη απόφαση. Σήμερα, ο Γενικός Εισαγγελέας πρότεινε στο Δικαστήριο της ΕΕ την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης του Α. Αναγνωστάκη. Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ