12-05-2021

Μέτρα της Κομισιόν για πιθανές διακοπές του εφοδιασμού φυσικούς αερίου της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια ώστε η ΕΕ να είναι, όπως αναφέρει, «προετοιμασμένη για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση με στόχο την αντιμετώπιση ενδεχόμενων διακοπών του ενεργειακού εφοδιασμού».

Η δέσμη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ στις διακοπές του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ο μετριασμός της ζήτησης ενέργειας, η αύξηση της παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη (μεταξύ άλλων και από ανανεώσιμες πηγές), η περαιτέρω ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας και πλήρως ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και διαύλων εφοδιασμού. Επίσης, οι προτάσεις βελτιώνουν τη διαφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και αυξάνουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.

Ειδικότερα η Επιτροπή προτείνει τις εξής επιμέρους ρυθμίσεις:

-Κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο: Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σημερινή εξωτερική εξάρτηση καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγορών της ΕΕ έναντι πιθανών διακοπών του εφοδιασμού τους με φυσικό αέριο. Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη μιας ρευστής και ανταγωνιστικής αγοράς, είναι απαραίτητο, όπως αναφέρει, να βελτιωθεί η διαφάνεια της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ. Για να αντιμετωπιστεί η αδυναμία αυτή του συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μετάβαση από μια εθνική σε μια περιφερειακή προσέγγιση κατά το σχεδιασμό μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η πρόταση εισάγει επίσης την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των νοικοκυριών και των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, π.χ. στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση που σοβαρές κρίσεις πλήξουν τον εφοδιασμό τους.

-Απόφαση σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας: Η ΕΕ πρέπει, σύμφωνα με την Επιτροπή, να μεριμνήσει ώστε οι διακυβερνητικές συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ των κρατών-μελών της και τρίτων χωρών και που αφορούν την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο να είναι πιο διαφανείς και να συμμορφώνονται πλήρως με την ενωσιακή νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό, καθιερώνει τη διενέργεια εκ των προτέρων ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκ των προτέρων αυτή αξιολόγηση καθιστά δυνατό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού και τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας πριν από τη διαπραγμάτευση, την υπογραφή και την κύρωση των συμφωνιών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτού υπογράψουν τις συμφωνίες, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

-Στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων των κρατών-μελών σε αυτό, ως μια εναλλακτική πηγή αερίου. Βασικά σημεία της στρατηγικής αυτής είναι η ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τον εντοπισμό έργων που θα μπορούσαν να τερματίσουν την αποκλειστική εξάρτηση ορισμένων κρατών-μελών.
-Στρατηγική όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη: Η προτεινόμενη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη εστιάζει στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την απαλλαγή των κτιρίων και της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, αναφέρει στην ανακοίνωση της η Επιτροπή.

Τονίζει επίσης ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ