Υδρονομείς στον ∆ήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο ∆ήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12/04/2017 έως την 21/04/2017 στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00.

Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν αριθµ.60/2017 (Α∆Α:Ω6ΠΩΩΨ4-ΦΜ3) απόφαση του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων άρδευσης σε έξι (6) άτοµα ήτοι:

  • 2 ΥΕ Υδρονοµέας Άρδευσης – Αρδευτικό δίκτυο Υψηλαντίου 
  • 2 ΥΕ Υδρονοµέας Άρδευσης – Αρδευτικό δίκτυο Σωληναρίου
  • 2 ΥΕ Υδρονοµέας Άρδευσης – Αρδευτικό δίκτυο Μαυροµµατίου 

Το δηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν αριθµ.60/2017 (Α∆Α:Ω6ΠΩΩΨ4-ΦΜ3) απόφαση του, την αρδευτική περίοδο από 01/05/2017 έως 30/09/2017

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 14:00 / ∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ / Τηλέφωνο: 22683-50.214 / FAX: 22680-22.690