Θέσεις υδρονομέων στον Δήμο Καρδίτσας

Ο ∆ήμος Καρδίτσας προσκαλεί  όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03.04.2017 έως την 07.04.2017 στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆ηµαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 59/5/28.02.2017 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής: Υδρονοµείς δεκατρία (13) άτοµα

 • Τοπική Κοινότητα ∆αφνοσπηλιάς: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Παληουρίου:  Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου: ∆ύο (2) υδρονοµείς
 • Τοπική Κοινότητα Μέλισσας: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρου: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Σταυρού: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Ρούσσου: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού: Ένας (1) υδρονοµέας
 • Παρόχθια αντλιοστάσια εξηλεκτρισµού: Ένας (1) υδρονοµέας

Η απασχόλησή τους θα είναι µερική και θα αφορά το χρονικό διάστηµα από την πρόσληψή τους µέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Πιστοποιητικό γέννησης από τον ∆ήµαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρένων.

γ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραµµατικών γνώσεων του υποψηφίου.

δ) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας).

στ) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν µόνο µία αίτηση, να είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Καρδίτσας, να έχουν συµπληρωµένο το 23ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 60ο.

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07.00 – 15.00 ∆ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726 , 2441350723, 2441350728.