Θέσεις γιατρών στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΗ

  • 5 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί 
  • 2 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  • 1 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί  

ΚΕΡΚΥΡΑ 

  • 1 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί

ΚΑΒΑΛΑ

  • 1 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί 

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

  • 1 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 5138/07.12.2017 Πόλη:Ειδικότητα:

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 10/12/2017 ημέρα Κυριακή και λήγει την 29/12/2017 ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 10/12/2017 ή που θα υποβληθούν μετά την 29/12/2017 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε Επίσης