Θέσεις γιατρών στο Γ. Ν. Λασιθίου

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» εγκρίνει – προκηρύσσει την πλήρωση

1. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β’, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β’, ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.

γ. Τίτλο αντίστοιχης µε την θέση ιατρικής ειδικότητας.

δ. Ηλικία που να µην υπερβαίνει το 50ο έτος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Αίτηση – ∆ήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραµµατεία της Οργανικής Μονάδας της Έδρας ‘Αγιος Νικόλαος του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, ήτοι από 06/04/2017 έως και 26 /04/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 µ.µ.

Αιτήσεις – δηλώσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά, µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, µέσα στην ορισθείσα προθεσµία, εις τριπλούν, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στη ταχυδροµική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου Γ.Ν.-Κ.Υ Νεαπόλεως «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ. Νικόλαος, Κνωσσού 4 Αγ. Νικόλαος ΤΚ 72100.

Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου στα τηλ.: 2841343156 και 2841343159.