Θέσεις εργασίας στον Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συµβάσεων και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018.

Οι Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

  • ένα (1) άτοµο – Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ01)
  • δύο (2) άτοµα
  • Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ02)
  • δύο (2) άτοµα Στέλεχος ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ03)
  • ένα (1) άτοµο Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στους τοµείς της Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονοµίας στις περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ04)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 08-11-2017 έως και 22-11-2017.

Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.