Θέσεις εργασίας στον Δήμο Πατρέων

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) µήνες, συνολικά οκτώ ατόµων, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟ∆ΗΠ και του Κ∆ΑΠΜΕΑ Κοµαιθώ» ως εξής:

  • 1 ΤΕ Εργοθεραπευτής/τρια 
  • 1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτής /τρια 
  • 2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 
  • 4 ∆Ε Νυχτοφύλακες 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιµέρους ειδικότητες. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιµίας αυτού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση.

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις επιµέρους ειδικότητες.

4. Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κ.λπ.).

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία επιλέγονται.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (ο υπολογισµός του οποίου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων» (Γούναρη 76, 262 24 – Πάτρα ) κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες από τις 12/1/2018 έως και τις 17/01/2018, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Αγγελικής Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390.968 και 2610-390.961).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ∆εν θα δοθεί δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.