Θέσεις εργασίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Το ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στο Χαϊδάρι προκηρύσσει την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την στελέχωση της μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ, των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο-ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου στην διεύθυνση : Λεωφ. Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι , εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης προκήρυξης σε πανελλήνιες εφημερίδες ήτοι από 06/04/2017 έως και 25/04/2017.

Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από την επίσημη ιστοσελίδα του ΨΝΑ (www. psyhat.gr )/Νέα-Ανακοινώσεις

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο κατηγορία προσωπικού (Τ.Ε ή Δ.Ε )

Η υποβολή περισσότερων της μιας αίτησης για θέσεις της ίδιας προκήρυξης συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

3. Για τους πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996) απόδειξη της γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα γενικά προσόντα πρόσληψης

4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνονται τα εξής:

α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) δεν είμαι υπόδικος που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) δεν έχω λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών» . Το αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση θα ζητηθεί με το διορισμό.

6. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).

7. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 3).

8. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

10. Βεβαίωση – Πιστοποίηση ολοκλήρωσης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.