Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου, διάρκειας 1 µήνα, 1 ατόµου για την προβολή της 14ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και για το συντονισµό της οµάδας εθελοντών / έκτακτου προσωπικού.

Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας έως 8 ηµέρες, οµάδας 25 ατόµων για την υποστήριξη της διοργάνωσης. Σηµειώνεται ότι οι ηµέρες απασχόλησής του κάθε ατόµου θα καθοριστούν µε την υπογραφή της σύµβασής του αλλά δεν θα ξεπεράσουν τις οκτώ (8) ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Συγκεκριµένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόµενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµό ατόµων µε τα αντίστοιχα καθήκοντα. Η διοργάνωση της 14ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για τον Μάιο του 2017 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» (ΟΠΣ 5002343), και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

  • 1 Στέλεχος για την προβολή της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και για το συντονισµό της οµάδας εθελοντών / έκτακτου προσωπικού
  • 25 Υποστηρικτής διοργάνωσης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειµένου της σύµβασης και θα περιέχει αίτηση συµµετοχής, µαζί µε τα απαιτούµενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώµατα ξένων γλωσσών, πτυχία κλπ.),στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα), καθηµερινά από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00.

Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δηµόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή. Ο/η υποψήφιος µπορεί να βρει την Αίτηση Συµµετοχής/Υπεύθυνη ∆ήλωση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις).

Η εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδροµικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου. Η επαγγελµατική εµπειρία αποδεικνύεται µε βεβαίωση από τον εργοδότη είτε µε ένσηµα ή βεβαίωση του ΙΚΑ. Σχετικά µε την εγκυρότητα των φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω. Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κλπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Είναι δεκτές και απλές ευκρινείς φωτοτυπίες από πρωτότυπα πτυχία συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική τα οποία φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00