Θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς του νοµού Κιλκίς, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 2 ∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς)
  • 1 ∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικοί Χώροι Ευρωπού και Παλατιανού)
  • 1 ∆Ε Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς) 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Ουτσκούνη και Ρεγκούκου, Τ.Κ. 61 100 Κιλκίς, υπόψη κ. Γεωργίου Φλώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 801 402),

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα προσωρινά γραφεία της Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη (συστέγαση µε Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης), στην ακόλουθη διεύθυνση: Προέκταση Μ. Αλεξάνδρου, έναντι Ποσειδωνίου (υπεύθυνος κ. Γεώργιος Φλώρος, τηλ. επικοινωνίας: 2310 801 402).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, στα προσωρινά γραφεία της Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, στους Αρχαιολογικούς Χώρους καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµου Κιλκίς και Παιονίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.