Θέση γιατρού στον Δήμο Τριφυλίας

Ο Δήμος Τριφυλίας ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες γιατρού εργασίας για δώδεκα (12) μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 4.662,00 €, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010. Παρακαλούμε να αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή) , για την παραπάνω υπηρεσία, στο Δημοτικό Κατάστημα Τριφυλίας (Τμήμα Προγραμματισμού – Κον Αλεξόπουλο Αλέξανδρο) έως και 21/11/2017 και ώρα 14:00.

Μαζί με την προσφορά παρακαλούμε να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση όπως το σχετικό υπόδειγμα. Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας πρόσληψης γιατρού εργασίας, αποτελεί η από 31/10/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.