Θέσεις εργασίας στη Δυτική Μάνη

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2018, συνολικού αριθμού δέκα (10)ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: 10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 12/3/2018 έως και 16/3/2018 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: – Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής τους ταυτότητας. – Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

Δείτε Επίσης