16-10-2019 | 11:21

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν συνολικά τρία (3) άτομα, ένα (1) στην 2301 Αποθήκη Ασπροπύργου που εποπτεύεται από τον Τομέα Υλικού Προμηθειών και δύο (2) στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, της ΔΠΑΝ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 17/12/2018 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της ΔΠΑΝ (Λ. Συγγρού 112, Κουκάκι), την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

A.1 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ.

Για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 60 ημερομισθίων προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού ή του Νησιού, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσιακή μονάδα για την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους του Νομού ή του νησιού, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους όμορων Νομών ή Νησιών.

Α.2 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Οι υποψήφιοι, που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα οπό το εάν είναι έγγαμοι ή άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι, μοριοδοτούνται ως εξής:
Με μικρότερο ή ίσο των 5.000 ευρώ ετησίως με 250 μόρια.
Με μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 7.000 ευρώ με 180 μόρια.
Με μεγαλύτερο των 7.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 10.000 ευρώ με 100 μόρια.
Με υψηλότερο των 10.000 ευρώ με 0 μόρια.

A.3 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μοριοδοτείται ο συνεχόμενος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας ως εξής:
Από 1 μήνα και μέχρι 6 μήνες ανεργίας 50 μόρια.
Από 6 μήνες έως 12 μήνες ανεργίας προσαυξάνεται κατά 20 μόρια ανά μήνα ανεργίας.

Από 12 μήνες έως και 18 μήνες και επιπλέον των μορίων της 12μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 150 μόρια (ήτοι 320 μόρια).
Από 18 μήνες έως και 24 μήνες ανεργίας και επιπλέον των μορίων της 18μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 200 μόρια (ήτοι 520 μόρια).
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής χωρίς να συμπληρώνουν μήνα ανεργίας δεν μοριοδοτούνται στο εν λόγω κριτήριο.

Α.4 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ο πολύτεκνος γονέας μοριοδοτείται με 50 μόρια ανά τέκνο.

Α.5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Τα ανήλικα τέκνα μοριοδοτούνται με 30 μόρια ανά τέκνο μέχρι τα δύο (2) τέκνα και από τα τρία (3) τέκνα και πλέον η μοριοδότηση διαμορφώνεται στα 50 μόρια ανά επιπρόσθετο ανήλικο τέκνο.

Α.6 ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του γονέα μονογονεικής οικογένειας μοριοδοτούνται με 50 μόρια ανά τέκνο.

Α.7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή χήροι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 50 μόρια, ενώ οι άγαμοι δεν μοριοδοτούνται.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική μοριοδότηση προηγείται αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση οτο κριτήριο αριθμός ανηλίκων τέκνων, ακολουθεί αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση στο εισοδηματικό κριτήριο και έπεται ο έχων υψηλότερη μοριοδότηση στο κριτήριο του χρόνου ανεργίας.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις για την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης απαιτείται:

B.1 Για την απόδειξη της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου Νομού ή του Νησιού απαιτείται:

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερη των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) του οικείου Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και το άρθρο 58 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/A/31.10.2014), με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος τοπικού διαμερίσματος, δημοτικής ενότητας, δήμου, Νομού.

Β.2 Για την απόδειξη του εισοδηματικού κριτηρίου απαιτείται:

Επικυρωμένο αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXIS NET, χωρίς περαιτέρω διαδικασία επικύρωσής του. Ελλείψει εκκαθαριστικού σημειώματος, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

B.3 Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας απαιτείται:

Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή της κάρτας ανεργίας ή με υπεύθυνη δήλωση.

Β.4 Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτείται:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιό- τερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (Ν. 4316/2014-ΦΕΚ270/24.12.2014/Τ.Α’).

Β.5 Για την απόδειξη των κριτηρίων της οικογενειακής κατάστασης και του αριθμού ανήλικων τέκνων απαιτείται:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου από τον οικείο Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Από το εν λόγω πιστοποιητικό/βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι έγγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος καθώς και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων του.

Β.6 Για την απόδειξη του Γονέα μονογονεικής οικογένειας, ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου/ων απαιτείται:

Πιστοποιητικό του οικείου δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότε- ρης τωνδύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και είκοσι πέντε (25) ετών. Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου εκτός του ως άνω πιστοποιητικού απαιτείται επιπλέον οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρμόδια δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού. Ειδικότερα:

α. Περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα:

Από το ως άνω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου πρέπει να προκύπτει η κατάσταση χηρείας ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα. To τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόμενο σύζυγο του μονογονέα. Αν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση κηρύξεως αφάνειας απαιτείται επιπλέον του ως άνω πιστοποιητικού και αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί κηρύξεως σε αφάνεια σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.

Αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και ηλικίας έως και 25 ετών πρέπει από τα παραπάνω έγγραφα να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή αφάνειας του άλλου γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.

β. Περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διάστασης των γονέων:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί ανάθεσης της γονικής μέριμνας κατ’ αποκλειστικότητα στον ένα γονέα ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε έναν από τους δύο γονείς.

γ. Περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης συνοδευόμενης από το νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεση της από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης.

δ. Περίπτωση υιοθεσίας τέκνου:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα συνοδευόμενης από το νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. Σε περίπτωση που από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίω- ση του παρέλκει η υποβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης.

ε. Περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για άσκηση γονικής μέριμνας:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα ή οιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα π.χ. εγκλεισμός, δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας.
στ. Περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης γονέων:

Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Σε κάθε από τις ως άνω περιπτώσεις που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Β.7 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται με μεγάλη προσοχή και με ακρίβεια των στοιχείων του κάθε υποψήφιου για την σωστή καταχώρηση και μοριοδότηση.

Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνει ο κάθε υποψήφιος αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε.

Για την απασχόληση στο κυλικείο απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.

{{-PCOUNT-}}52{{-PCOUNT-}}

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η Καταλονία «βρυχάται» – Ολονύχτια διαμαρτυρία με επεισόδια για την καταδίκη των αυτονομιστών ηγετών...

«Καυτό» ήταν το βράδυ της Τρίτης 15 Οκτωβρίου στην Ισπανία, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Βαρκελώνης για να διαμαρτυρηθούν για την καταδίκη...

Ξάνθη: Βρήκαν πτώμα να φλέγεται σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο

Ένα μακάβριο θέαμα αντίκρισαν χθες (15/10) νωρίς το απόγευμα πυροσβέστες και αστυνομικοί της Ξάνθης όταν εισερχόμενοι σε παλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην ανατολική είσοδο της πόλης,...

Επίδομα ενοικίου: Τι αλλάζει από την αρχή του νέου έτους

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 28.500.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί...

Μαμά και κόρη έβαλαν «φωτιά» στην παραλιακή με τη σέξι εμφάνισή τους

Ποια η μαμά και η ποια κόρη σε αυτή τη φωτογραφία;Αυτό είναι που λένε το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Με τόσο...

Επανάσταση στις «αναλήψεις» – Αυτό είναι το πρώτο ΑΤΜ στον κόσμο που βγάζει… σολομό...

Τον περασμένο Ιανουάριο, στο mall Wisteria στη Σιγκαπούρη εμφανίστηκε ένα καινούριου τύπου ATM: σε αυτό μπορείτε να κάνετε ανάληψη, όχι χρημάτων, αλλά φιλέτων κατεψυγμένου...

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Κεραμέως: Σκοτάδι και βούρκος η ανακοίνωση για τον Φίλη (video)

Για «απαράδεκτη και αήθη επίθεση» προς τον Νίκο Φίλη από τη Νίκη Κεραμέως κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε απάντησή του προς την ανακοίνωση του υπουργείου...

Κεραμέως κατά Φίλη: Προσχηματικό το ενδιαφέρον για διάλογο στη Βουλή

«Πόλεμος» δηλώσεων για την Παιδεία ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου μεταξύ της κυβέρνησης της ΝΔ  και του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα της...

Μια «ανάσα» από τη συμφωνία ΕΕ και Βρετανίας για το Brexit – Στα «σκαριά»...

Πολύ κοντά σε συμφωνία για το Brexit φαίνεται να είναι η Βρετανία και η ΕΕ μετά τις υποχωρήσεις του Μπόρις Τζόνσον στα αιτήματα των...

Εξομολόγηση Κώστα Φαλελάκη: Ο Μηνάς δεν υπάρχει πουθενά. Η τέφρα του…

Ο Κώστας Φαλελάκης υπήρξε σύντροφος του Μηνά Χατζησάββα για 25 χρόνια και η απώλεια αυτή τον έχει συγκλονίσει.Σε συνέντευξή του ρωτήθηκε αν έχει την...

Άγρια κόντρα μεταξύ Βαρουφάκη – Κούλογλου: Σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ ακούτε τι λέτε;

Διαδικτυακή κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Γιάννη Κούλογλου και του Γιάνη Βαρουφάκη, με αφορμή δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλώντας στον ρ/σ «Στο...

Έρευνα: Το κάπνισμα ευθύνεται για έναν στους τέσσερις θανάτους από καρκίνο

Το κάπνισμα ευθύνεται για περίπου 2,3 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο ή σχεδόν έναν στους τέσσερις (24%) των συνολικών θανάτων από καρκίνο, σύμφωνα με το...

Αλέξανδρος Ρήγας: Δείτε τη νέα επιστολή του στα Μέσα για τη ματαίωση του «Room...

Ο Αλέξανδρος Ρήγας μετά την επιστολή στο «Πρωινό» για τη ματαίωση της σειράς «Room service πλιζ» εξέδωσε νέα για όλα τα Μέσα.Η επιστολή αναφέρει...

«Χειρόφρενο» από τους Δημοκρατικούς στην ψηφοφορία παραπομπής του Τραμπ – Τι φοβούνται

Όπως ανέφεραν πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές του κόμματος, οι Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και οι υπόλοιποι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος...

Διαλύεται πλήρως η Χρυσή Αυγή

Εικόνα αποσύνθεσης παρουσιάζει η Χρυσή Αυγή, την ώρα που τα ηγετικά στελέχη της απολογούνται στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης.Έτσι, επισημοποιήθηκε πλέον το κλείσιμο της...

Αυτή θα είναι η νέα Catwoman στην ταινία «The Batman»

Είναι αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο και πλέον ετοιμάζεται για τον νέο της κινηματογραφικό ρόλο στη νέα ταινία «The Batman»: Την αντιηρωίδα και μερικές...

Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν μέσα στις επόμενες ημέρες

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία για τη συριακή σύγκρουση με τον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν και τον προσκάλεσε στη Ρωσία...