Πρόβλεψη για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού
Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός» του Δήμου Ισταίας – Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία- Αθλητισμός» Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που εδρεύει στην Ιστιαία και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ Βρεφονηπικοκόμων
  • 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
  • 1 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης
  • 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κτίριο Γκέσση 3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διεύθυνσης του Νομικού Προσώπου, υπόψη κ. Κολοβού Σμαραγδή (τηλ. επικοινωνίας: 2226351214). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook