Προσλήψεις Στρατιωτικών Ιερέων στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Το Γενικό Επιτέλειο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς πλήρωση δεκατριών (13) κενών θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης (Λοχαγών ή Υπολοχαγών).

Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με ιερείς, που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή, μεταξύ των υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν το πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό (Διακόνου – Πρεσβυτέρου) και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές.

Υποβολή Δικαιολογητικών

α. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν στο Σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων, οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, με αποκλειστική τους ευθύνη στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά, αλλά ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και υποβάλλεται ταχυδρομικά (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) με συστημένη επιστολή στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών (για το διαγωνισμό των Στρατιωτικών Ιερέων) στη διεύθυνση: «ΣΤΡΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Χολαργός Αττικής- ΣΤΓ 1020» μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), επισυνάπτοντας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο να έχει επικολληθεί φωτογραφία του υποψηφίου, θεωρημένη από την εκδούσα Αρχή και στο οποίο να αναγράφεται η ηλικία του και να φαίνεται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ή να προκύπτει η ιδιότητα του ομογενούς.

(2) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή πιστοποιητικό της Σχολής τους.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής για το κανονικό και τη χρονολογία της χειροτονίας τους και για το ήθος και τη διαγωγή τους (παράγραφος 3γ ανωτέρω), καθώς και εάν έχουν ή όχι καταδικασθεί για εκκλησιαστικά αδικήματα.

(4) Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Εφετών του τόπου κατοικίας τους, στο οποίο να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

(5) Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας τους στο οποίο να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

(6) Το Πιστοποιητικό τύπου «Α» από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται, από την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α21/20562/01-08-2013 ΚΥΑ Εθνικής Άμυνας- Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄, 1881) και το Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄, 102) αντίστοιχα.

(7) Βεβαίωση αποδοχών από την οποία να προκύπτει ως φορέας μισθοδοσίας τους το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα δικαιολογητικά τους να είναι πλήρη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, η Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών θα ανακοινώσει την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr) μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2017.

Οι υποψήφιοι με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατάστασης με τα ελλιπή δικαιολογητικά (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής).

γ. Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των ελλειπόντων δικαιολογητικών στην αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες.

δ. Για λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας των δικαιολογητικών, αυτά να είναι τοποθετημένα σε πλαστικό διαφανή φάκελο με έλασμα και σύμφωνα με την καθοριζόμενη σειρά.

ε. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

στ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των επιτυχόντων σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄, 61). Σε περίπτωση που μετά την κατάταξή τους αποκαλυφθεί, ότι κατετάγησαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.