Προσλήψεις στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών στη Διεύθυνση Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

  • 4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Νομικού Προσώπου, οδός Γ. Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντη, στο Τμήμα Διοικητικού (1ος όροφος), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκκινώντας από την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017. Ώρες προσέλευσης από τις 09:00 π.μ-14:00μ.μ.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην έδρα του Νομικού Προσώπου η οποία βρίσκεται στην άνωθεν διεύθυνση, στην έδρα του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.nikaia-rentis.gov.gr /προκηρύξεις.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους/ες η άσκηση ένστασης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν προς την τριμελή επιτροπή, όπως αυτή έχει ορισθεί με την υπ’ αρ. 30/2017 (ΑΔΑ: Ω7ΡΖΟΚ67-8Θ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Δείτε Επίσης