Προσλήψεις στον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

Ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ατομο για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για τον εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

-Αίτηση ( Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ου ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Δ/νση: 10 ης Ιουνίου 28, ΔΙΣΤΟΜΟ 32005) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ. Καρβούνη Μορφία (τηλ: 2267350105).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (ήτοι μέχρι και την 4.04.2017)