Προσλήψεις στον ∆ήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο ∆ήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, τεσσάρων ατόµων και συγκεκριµένα:

  • 1 Εργατών καθαριότητας
  • 1 Ηλεκτρολόγων
  • 2 Οδηγών 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο µε σύµβαση ορισµένου χρόνου

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Δείτε Επίσης