Προσλήψεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Δ.Σ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ), προσκαλεί ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (www.nationalopera.gr) και στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο της «Διαύγεια».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την περιγραφή του έργου και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση με τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά:

1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης (σύμφωνα με το πρότυπο στο Παράρτημα)

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα ζητούμενα προσόντα (αντίγραφα τίτλων σπουδών, πτυχίο ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις, συμβάσεις κλπ)

4. Στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα (αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις, συμβάσεις κλπ)

Οι τρόποι υποβολής είναι είτε η δια ζώσης κατάθεση φακέλου στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (εργάσιμες ημέρες και ώρες), που βρίσκεται στο κτήριο της ΕΛΣ στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν, όροφος 5Α, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, είτε η αποστολή σε συστημένο φάκελο, ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΕΛΣ και στην αποκλειστική προθεσμία που αναφέρεται παρακάτω.

Ο φάκελος πρέπει να είναι σφραγισμένος και να αναγράφει τα εξής στοιχεία: ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, ΤΚ 17674, Αθήνα (όροφος 5Α ) Πράξη «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22-02-2018 και ώρα 14:00

Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να έχουν παραληφθεί από την ΕΛΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, αποδεικνυόμενης της εμπρόθεσμης κατάθεσης από τον αριθμό Πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο της ΕΛΣ.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται άνευ άλλου τινός :α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά β) Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Δείτε Επίσης