Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και του Αρχαιολογικού Χώρου Διμηνίου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας που εδρεύει στο δήμο Βόλο του νομού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπος απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 1 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου (δ. Βόλου) Ν. Μαγνησίας)
  • 1 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός Χώρος Διμηνίου (τ. κοινότητα Διμηνίου, δ. ε. Αισωνίας, δ. Βόλου) Ν. Μαγνησίας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθανασάκη 1, Τ.Κ. 38001 – Βόλος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, υπόψιν κ. Αντ. Βογιατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2421025349 και 2421076278).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας (στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου), στον Αρχαιολογικό Χώρο Διμηνίου, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, στον οποίο αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε Επίσης