Προσλήψεις γιατρών στο Γ.Ν. Λιβαδειάς – Θηβών

Το Γ.Ν. Λιβαδειάς -Γ.Ν. Θηβών (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θηβών) προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στα αντίστοιχα τμήματα:

  • Μία (1 ) θέση επιμελητή Β΄ Παθολογίας για το Παθολογικό Τμήμα και
  • Μία (1 ) θέση επιμελητή Α΄ Παιδιατρικής για το Παιδιατρικό Τμήμα 

Η αίτηση–δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 30-3-2017 έως και 18-4-2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές. Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στην διεύθυνση « Γενικό Νοσοκομείο Θηβών (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας)- θέση Κουμέρκι ΤΚ 32200, Θήβα» με την επισήμανση «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μίας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2262350113.