Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2901.2/46346/23/06/2017 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ 1 ο όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.2901.2/79691/07/11/2017 όμοια ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

i) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Ένας (01) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ελλείψει υποψηφίων Μηχανολόγο Μηχανικό και ελλείψει αυτών Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.

Για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου: Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρικές Μηχανές. Για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης , στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: : Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 16-11-2017 έως και την 25-11-2017 ημέρα Σάββατο.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS», στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης, ταχυδρομική διεύθυνση: Βλητές Σούδας, Ταχ. Κώδικας 73200 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.