Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την παρούσα διαδικασία επιλογής.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 124

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα 3 βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

1. διαμόρφωση πολιτικών,

2. παραγωγή έργου,

3. διαχείριση πόρων.

Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από 2 τμήματα, έκαστο των οποίων έχει δική του προθεσμία, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Κατά την επικύρωση του πρώτου τμήματος της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:

1) Γενικοί όροι:

— Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

— Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

— Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2) Ειδικοί όροι — γλώσσες:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ·τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). Για πληροφορίες σχετικά με τα γλωσσικά επίπεδα, βλέπε Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (https://europass. cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr)

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

— Γλώσσα 1: γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

— Γλώσσα 2: γλώσσα που χρησιμοποιείται για το δεύτερο τμήμα της αίτησης, την άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το κέντρο αξιολόγησης και την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από δύο τμήματα:

i) Το πρώτο τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την προθεσμία εγγραφής που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση. Κατά τη συμπλήρωση αυτού του πρώτου τμήματος της αίτησης υποψηφιότητας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό και να αναφέρετε τις γνώσεις σας σχετικά με οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ της οποίας είστε ανεξάρτητος χρήστης και την οποία κατέχετε σε επίπεδο B2 ή ανώτερο (πρέπει να δηλωθούν τουλάχιστον 2 γλώσσες). Λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, θα σας ανακοινωθούν οι 5 γλώσσες για την εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία και το κέντρο αξιολόγησης. Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Επικυρώνοντας το πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό».

ii) Αν, στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας, τουλάχιστον μία από τις γλώσσες που έχετε δηλώσει ότι κατέχετε σε επίπεδο B2 ή ανώτερο είναι μία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται ως γλώσσα 2, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας στη γλώσσα την οποία έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2 (βλέπε ενότητα «Ειδικοί όροι-γλώσσες»). Η πρόσκληση θα προβλέπει υποχρεωτική προθεσμία για τη συμπλήρωση αυτού του τμήματος. Εδώ θα κληθείτε να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τον παρόντα διαγωνισμό (για παράδειγμα διπλώματα ή επαγγελματική πείρα). Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2 από τις γλώσσες που έχετε ήδη δηλώσει στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας. Ως γλώσσα 1 μπορείτε να δηλώσετε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ως γλώσσα 2 μπορείτε να δηλώσετε μια από τις 5 γλώσσες που προτείνονται. Εάν, ωστόσο, δεν έχετε δηλώσει καμία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται, θα αποκλειστείτε από τον διαγωνισμό.

Μετά την επικύρωση του κάθε τμήματος της αίτησης υποψηφιότητάς σας, δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει το πρώτο και δεύτερο τμήμα της αίτησής σας εμπρόθεσμα.

2) Δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αν επικυρώσετε το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας στη γλώσσα 2 εμπρόθεσμα, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε μια σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.

Εάν δεν έχουν δοθεί αντίθετες οδηγίες, πρέπει να κλείσετε ημερομηνία για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) ακολουθώντας τις οδηγίες που λάβατε από την EPSO. Κατά κανόνα προτείνονται διάφορες ημερομηνίες για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες και διαφορετικοί τόποι. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την κράτηση ημερομηνίας και τη χρονική περίοδο διενέργειας των δοκιμασιών.

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Πρώτη προθεσμία: μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu μέχρι τις: 3 Μαΐου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Δείτε την προκήρυξη εδώ.