Προσλήψεις στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Το Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», που εδρεύει στη Βούλα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ, ως εξής:

1 Διευθυντής Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

1 Επιμελητής Α’ Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

1 Επιμελητής Α’ Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

2 Επιμελητές Β’ Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

2 Επιμελητές Β’ Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

1 Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

2 Επιμελητές Β’ Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

1 Επιμελητής Β’ Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

2 Επιμελητές Β’ Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση υποψηφιότητας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:

1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ.. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση. Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεως-δήλωσης για την ίδια θέση έχει ως αποτέλεσμα τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.

Δείτε Επίσης