Προσλήψεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας

Πρόσληψη προσωπικού έξι (06) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τον ΤΟΕΒ Παραβόλας και συγκεκριμένα:

  • ένα (01) άτομο Υπάλληλο Γραφείου για διάστημα έξι (06) μηνών με μηνιαίο μισθό όπως Σελίδα 3 από 3 ορίζει ο νόμος,
  • δύο (02) άτομα Υδρονομείς για τη διανομή του αρδευτικού ύδατος για διάστημα έξι (06) μηνών με μηνιαίο μισθό όπως ορίζει ο νόμος,
  • τρία (03) άτομα Εργάτες για καθαρισμό και μικροεπισκευές του αρδευτικού δικτύου με ημερομίσθιο όπως ορίζει ο νόμος και συνολική δαπάνη εξήντα (60) ημερομισθίων, σύμφωνα την εισηγητική έκθεση 46/8.1.2019 του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Παραβόλας και τη γνωμοδότηση 7020/895/9.1.2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 21.120,00 ευρώ, η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό χρήσης 2019 του ΤΟΕΒ Παραβόλας, σύμφωνα με τη βεβαίωση 47/8.1.2019 του Προέδρου του ΤΟΕΒ Παραβόλας.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού, ύψους 21.120,00 ευρώ, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό χρήσης 2019 του Οργανισμού.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook