Προσλήψεις στον Δήμο Ρόδου
Ο Δήμαρχος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 πενήντα τριών (53) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ Δασοπόνος
  • 10 ΔΕ Οδηγοί
  • 2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
  • 40 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας , Πλατεία Ελευθερίας 1, από την επομένη της δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα έως και 03.05.2019.

Πληροφορίες: Γραφείο Προσωπικού, Δημαρχιακό Μέγαρο, υπάλληλούς μας, κ.κ. Ευστράτιο Καριοφύλλη, Αναστασία Ανδρεάδη, Σπύρος Αυγενικό, τηλέφωνα επικοινωνίας 2241361214, 2241361244, 2241361251.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook