Προσλήψεις στον Δήμο Νευροκοπίου

Ο δήµος Κ. Νευροκοπίου ύστερα από τις υπ’ αριθ. 126/2018 και αριθ. 130/2018 αποφάσεις του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) και ενός (1) ατόµων αντίστοιχα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά τον ΜΑΙΟ µήνα 2018.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Αντικείμενο που θα ανατεθεί στους εργάτες:

Εργασίες προετοιµασίας των εκδηλώσεων «Αγίου Πνεύµατος 2018» στα ∆.∆. Βαθυτόπου και ∆.∆. Βώλακα του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου
Εργασίες προετοιµασίας των ̟ρώτων αγώνων βουνού µε την ε̟ωνυµία «FROZEN PEAKS» στο ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου από σήµερα 18/5/2018 έως και 21/5/2018 στις 12:00 το µεσηµέρι. Αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.