Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ) ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με μορφή αντιτίμου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ειδικότητα                                     Αριθμός                        Χρονική διάρκεια

ΠΕ Ιατρών                                           2                                  5 μήνες
ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής                 2                                 5 μήνες
ΔΕ Λουτρονόμοι                                3                                  5 μήνες
ΔΕ Νυχτοφύλακες                            1                                  5 μήνες
ΔΕ Μαγείρων                                     1                                   5 μήνες
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας             3                                5 μήνες
ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων                 2                                  5 μήνες

Τα τυπικά και επικουρικά προσόντα των ανωτέρω ειδικοτήτων καθώς και το σώμα όλης της προκήρυξης υπάρχει αναρτημένη στα κεντρικά γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», οδός Ομονοίας 117, στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.kavalaqreece.gr και στο Δήμο Καβάλας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο Ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας, Ομονοίας 117, ΤΚ.65403, Καβάλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ελευθεριάδου Αμαλία (τηλ. επικοινωνίας: 2510831-388, εσωτ. 140), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, ήτοι από 27/04/2019 μέχρι και 06/05/2019.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook