Προσλήψεις σε δύο ειδικότητες σχετικά με τα παιδιά στον Δήμο Κέρκυρας

Το Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), στο Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήμου Κέρκυρας», που εδρεύει στον ∆ήμο Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμοι
  • 1 Τ.Ε. Νοσηλευτών
    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήμου Κέρκυρας», 3ο χλμ Εθνικής Λευκίμμης- Ντάβιου, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, υπόψη κας Γεωργίας Πηλού (τηλ. επικοινωνίας: 2661081873, 2661022989).

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook