Προσλήψεις σε δήμους για 19 συμβασιούχους – Πώς είναι η κατανομή

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών 19 προσλήψεις σε δήμους της χώρας και οι προκηρύξεις θα εκδοθούν άμεσα από τους φορείς

Συγκεκριμένα εγκρίνεται έναρξη για τη σύναψη δεκαεννέα (19) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (178.182€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι νέες προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες των παραπάνω φορέων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook