Προσλήψεις ναυαγοσωστών στον Δήμο Σάμου
Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσληψη ΔΕ Ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 30.09.2019 σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

6 ΔΕ Ναυαγοσωστών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµική τους ταυτότητας
2. Βεβαίωση Μητρώου ΙΚΑ /Απόδοσης ΑΦΜ/Φ/Ο ΙΒΑΝ

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν α. τη συνδροµή των γενικών προσόντων διορισµού (παρ 2 άρθρο 169 ν. 3584/07), β. αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
4. Άδεια ναυαγοσώστη, θεωρηµένη από Λιµενική Αρχή και Ιατρικές βεβαιώσεις (εφόσον απαιτούνται).
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Σάµου , από Πέµπτη 04.07.2019 έως 10.07.2019.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook