Προσλήψεις γυμναστών στον Δήμο Διονύσου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών και το αργότερο έως τη λήξη του Προγράμματος «Άθληση για Όλους 2017-2018» Δήμου Διονύσου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και συγκεκριμένα:3 ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.
8. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. υποβάλλουν αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας.

2. Κριτήρια Επιλογής

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με την σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

2.1. Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1.
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (PhD): 1 μονάδα.

Επισήμανση : γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.

2.2. Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής:
Αρ. μηνών x ώρες απασχόλησης το μήνα x 0,08 μονάδες/120

Για την εύρυθμη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο., στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψήφιους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα, ως εξής:
Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0.05 μονάδες.

Επισήμανση : Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.

2.3. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ.6 του ν.3838/2010): Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική μέριμνα.

Επισήμανση : Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

2.4. Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Πρόσθετα προσόντα όπως η εξειδίκευση βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των ΑΕΙ, λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

3. Ειδικά προγράμματα ΠΑγΟ

Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη εξειδίκευση.

Σε περίπτωση που δε υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β’ /17-6-2016) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων, στο Τμήμα Ανθρώπινου στο Κεντρικό Δημαρχείο (Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Μετά την οριστικοποίηση και ανακοίνωση των τελικών πινάκων, οι επιτυχόντες υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να παρουσιαστούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας, θα κληθούν οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσία.

Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στον φορέα υλοποίησης το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας μέχρι έξι (6) μήνες -και το αργότερο έως τη λήξη του Προγράμματος ΠΑΓΟ 2017-2018- από την υπογραφή της σύμβασης με ωριαία αποζημίωση που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Κεντρικό Δημαρχείο επί της Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο κατά τις ώρες 10:00-14:00 από τη Δευτέρα 21 Μαΐου έως και την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, απευθυνόμενη προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει σφραγίδα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Πληροφορίες: 2132030600, 2132030653 (κα Σ. Χόνδρου), 2132030627

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης δημοσιεύεται στις εφημερίδες Αυγή και Αττικό Βήμα, στο Κεντρικό Δημαρχείο και την ιστοσελίδα του Δήμου www . dionysos . gr.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook