Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δήμο Χαλανδρίου

Πρόσληψη προσωπικού συνολικά εβδομήντα πέντε (79) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων:

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019 Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019, στα σχολεία» , στα σχολεία» , στα σχολεία» από 2 1/6/2019 έως 31/7/2019.

1 ΠΕ Γυμναστές/ γυμνάστριες (14)
2 ΠΕ Εικαστικοί (14)
3 ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (10)
4 ΠΕ Νοσηλευτές/τριες (7) ή εν ελλείψει ΤΕ (Νοσηλευτές/τριες 7)
5 ΠΕ Νηπιαγωγοί (8)
ΠΕ Καθηγητές Μουσικής  ή εν ελλείψει  καθηγητές μουσικής (απόφοιτοι ωδείων) (7)

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 2019» από 14/6/2018 έως 3 /6/2018 έως 3 /6/2018 έως 31/7/2019.

  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής αγωγής (ανεξαρτήτου ειδικότητας) 14
  • ΠΕ Καθηγητής Φυσικής αγωγής(ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις μοντέρνων χορών * ή εν ελλείψει, με ειδικότητα παραδοσιακών χορών) 1
  • ΠΕ Νοσηλευτές/τριεςή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτές/τριεςή εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτές/τριες 2
  •  ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα κολύμβηση) 1
  •  ΠΕ εικαστικό 1
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ. 2132023862,865,870).


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook