Προσλήψεις 36 εποχικών εργατών στον Δήμο Πειραιά
Ο Δήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εξής:

  • ΔΕ Δενδροκηπουρών 5
  • ΔΕ Χειριστών κοµπρεσέρ 4
  • ΔΕ Ξυλουργών 4
  • ΔΕ Σιδεράδων 4
  • ΔΕ Οικοδόµων 4
  • ΥΕ Εργατών Πρασίνου 15

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 13-03-2019 έως και 22-03-2019.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook