Οκτώ θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα

  • 2 ΔΕ29 οδηγών
  • 6 ΥΕ16 εργατών πολιτικής προστασίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των Γενικών Προσόντων πρόσληψης των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Τυπικά προσόντα όπως περιγράφονται στον Πίνακα Β (για τον υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΔΕ) σε φωτοαντίγραφα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

4. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ ή / βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Διονύσου στον Άγιο Στέφανο στην οποία εδρεύει η υπηρεσία και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.9 του ν.2190/1994 όπως ισχύει). Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dionysos.gr).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, τ.κ 14565 Άγιος Στέφανος απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Διονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-2132030653) μέσα σε προθεσμία πέντε (05) ημερών από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.